//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
- Dr RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól 1930
-as évekig
:

1. RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól napjainkig (1930-as évekig) - Tartalom

1. RÉVÉSZ IMRE Az ellenreformációtól napjainkig (1930-as évekig) - Tartalom

  2013.11.30. 15:46


RÉVÉSZ IMRE
Az ellenreformációtól napjainkig (1930-as évekig)

Különös tekintettel a magyar protestantizmus történetére

 

TARTALOM


ELŐSZÓ

I. RÉSZ: AZ ELLENREFORMÁCIÓ KORA
I. fejezet: Az ellenreformáció Európában
1.§. A római katholicizmus megújhodása; a jezsuita-rend
2. §. Az ellenreformáció harcai
II. fejezet: A reformáció elterjedése Magyarországon
3. §. A reformáció kezdetei a mohácsi vész előtt
4. §. A reformáció a mohácsi vész után
5. §. A reformáció terjesztői
6. §. A reformáció pártfogói
III. fejezet: A magyar protestáns egyházak megalakulása és élete a XVI. században
7. §. Reformátori irányok
8. §. Egyházi szervezkedés és állapotok; szellemi élet
IV. fejezet: A magyar protestantizmus küzdelmei az ellenreformációval
9. §. Az első két Habsburg-király egyházpolitikája
10. §. Az erdélyi egyházpolitika kialakulása
11. §. Rudolf és a Báthoryak kora
12. §. Bocskay és a bécsi béke
13. §. A Ferdinándok és Pázmány kora
14. §. Erdély aranykora
15. §. Lipót kora
V. fejezet: A magyar protestantizmus egyházi fejlődése az ellenreformáció korában
16. §. Változások az egyházalkotmányban
17. §. Vallásosság, erkölcsi élet; istentisztelet
18. §. A protestantizmus az erdélyi románok között
VI. fejezet: A magyar protestantizmus szellemi élete az ellenreformáció korában
19. §. Hitvallási szellem és theologiai irányok
20. §. Iskolázás
21. §. Irodalom

II. RÉSZ: A FELVILÁGOSODÁS KORA
I. fejezet: A felvilágosodás Európában
22. §. A felvilágosodás eredete és jellemzése
23. §. A felvilágosodás állama és egyházpolitikája
II. fejezet: A magyar állami egyházpolitika a felvilágosodás korában
24. §. A szatmári béke; III. Károly és Mária Terézia
25. §. Határozottan felvilágosult egyházpolitika (II. József és II. Lipót)
III. fejezet: A magyar protestantizmus egyházi élete a felvilágosodás korában
26. §. Szervezeti és alkotmányi változások és küzdelmek
27. §. Vallási és erkölcsi viszonyok
IV. fejezet: A magyar protestantizmus szellemi munkája a felvilágosodás korában
28. §. Változás a vallásos világnézetben
29. §. Iskolázás
30. §. Irodalom

III. RÉSZ: A LEGÚJABB KOR
I. fejezet: A legújabb kor szellemi irányai és a keresztyénség
31. §. Romantika és ideálizmus
32. §. Protestantizmus és tudomány
33. §. Protestantizmus és élet
34. §. A római katholicizmus legújabb fejlődése
35. §. Egyház- és vallásellenes irányok
II. fejezet: A magyar állam egyházpolitikája a legújabb korban
36. §. A restauratio; küzdelmek a teljes vallásegyenlőségért
37. §. Az abszolutizmus kora
38. §. A legutóbbi időszak
III. fejezet: A magyar protestantizmus egyházi élete a legújabb korban
39. §. Az egyházi alkotmány és szervezet kiépítése
40. §. Vallási és erkölcsi állapotok és mozgalmak
41. §. Uniótörekvések
IV. fejezet: A magyar protestantizmus szellemi mozgalmai a legújabb korban
42. §. Világnézeti harcok
43. §. Közoktatásügy
44. §. Irodalom és sajtó
V. fejezet: A külmisszió
45. §. A külmisszió ügye és eredményei a nagyvilágon és hazánkban

 


 

ELŐSZÓ A HARMADIK KIADÁSHOZ

Amikor a kiadóvállalat egyháztörténelmemnek ebből a második könyvéből második kiadást rendezett, akkor még nem volt alkalmam megismerni a könyv elsősorban hivatott bíráinak, a középiskolai vallástanítással foglalkozó szolgatársaimnak a könyv használata közben fölmerült megjegyzéseit, kifogásait, kívánnivalóit. Ez az oka annak, hogy átdolgozásra csak ennél a harmadik kiadásnál kerülhetett a sor.

Ennek az átdolgozásnak előzményei röviden a következők. A középiskolai vallástanárok értekezlete, illetőleg annak egy ad hoc bizottsága az Egyetemes Konvent tankönyvbizottságának fölkérésére részletesen összefoglalta a VI. és VII. osztályos tankönyveimmel szemben fölmerült kritikákat és kívánalmakat. Ezek, a részletekben igen sok értékes és megszívlelendő útmutatás mellett — amelyeket kész örömmel tettem magaméivá — a könyvek egész szellemének és alapfölfogásának megváltoztatását is kívánták, amire nem vállalkozhattam. Ezt az Egyetemes Konventnek is jelentettem, kérve, hogy a készletek kifogyása után más tankönyvek íratásáról gondoskodjék. A konventi tankönyvbizottság azonban a könyvek szellemére és alapfölfogására nézve nem tette magáéivá a vallástanárok kifogásait s felszólított, hogy az átdolgozást, amelynek módját és mértékét teljesen reám bízza, vállaljam el. E megtisztelő felhívás elől természetesen ezek után nem térhettem ki s az átdolgozást végrehajtottam. Hogy először ez a VII. osztályos könyv került sorra, nem pedig a megelőző, annak oka az, hogy a kiadóvállalat ezt tartotta kívánatosnak, minthogy a készlet ebből előreláthatólag hamarabb ki fog merülni.

Az egyszerű összehasonlításból minden hozzáértő meggyőződhetik arról, hogy az átdolgozást jóformán sorról-sorra menve végeztem, tartalmi, módszeri és stiláris szempontokra egyaránt kiterjeszkedve. Minden egyes bírálatot és óhajt lelkiismeretesen megfontoltam és érvényesítettem nemcsak akkor, amikor a magam egyéni meggyőződésével megegyezett vagy legalábbis azzal nem egyenesen ellenkezett, hanem érvényesítettem nem egy esetben még akkor is, amikor a meggyőződésem tulajdonképpen ellene szólott, de rneghajoltam a felhozott paedagogiai érvek előtt. Természetesen ebben nem mehettem túl egy bizonyos határon. Nem vihettem keresztül az egész tankönyvön az annyira óhajtott polémikus élt antiromanista, sőt antikatholikus irányban. És nem mondhattam le arról, hogy a szellemtörténeti vonatkozásokra jóval több súlyt ne helyezzek, mint amennyit a bírálók általában kívánatosnak találtak. A részletek kidolgozásánál, illetőleg átalakításánal azonban még ebben a két elvi tekintetben is tettem nagyon messzemenő engedményeket.

Sajnos, a könyvet megrövidíteni alig sikerült, mert bár tetemes kihagyásoknak vetettem itt-ott alá a szöveget, csaknem ugyanannyi bővítésre is el kellett szánnom magamat a bírálók kifejezett óhajára. Sőt, ha ez óhajtások mindegyikét figyelembe vehettem és megvalósíthattam volna: pl. hogy nyomdatechnikailag tegyem a könyvet áttekinthetőbbé, könnyebben tanulhatóvá, adjak sokkal bővebb részleteket, különösen magyar irodalom- és művelődéstörténeti vonatkozásban, tekintettel a nem református középiskolába járó növendékek szükségleteire, sőt adjak szemelvényes forrásanyagot és irodalmi jegyzéket, akkor körülbelül 50%-kal meg kellett volna növelnem a könyv terjedelmét, tehát árát is. Amit pedig már csak azért sem tehettem meg, mert a tankönyvek terjedelme tekintetében a szerzők keze kötve van, az áruk ellen pedig így is állandó a panasz.

Itt kell külön megjegyeznem valamit. Tudomásom van arról, hogy tankönyveimet a tanító- és tanítónőképzőintézeti vallástanárok ez intézetek számára általában teljesen alkalmatlanoknak találják. Ezt magam is igen szívesen elismerem, de ugyanakkor, minden félreértés eloszlatása végett, e helyt is meg kell állapítanom, hogy az én megbízásom mindig középiskolai könyvekre szólott és ma is arra szól. A tanítóképzésnek a középiskolai oktatástól nagyban eltérő szempontjai és tantervi szükségletei csak egy egészen külön e célra írott tankönyvben vehetők figyelembe és elégíthetők ki. Erre pedig én, a tanítóképzés munkájában való otthonosság híján, sajnos, nem vállalkozhatom.

A könyvnek az átdolgozás után is bizonyára bőven maradnak még hibái, amelyeknek további kiküszöbölésére kész örömmel vállalkozom. Tankönyveim írása közben mindig éreztem magamban azt a nagy hiányt, hogy középiskolai vallástanítással keveset foglalkoztam. Minden tárgyilagos, jóakaratú és ügyszerető bírálatot már csak ezért is hálás köszönettel fogadtam és fogadok. Tisztán látom, mit jelent egyházunk jövője szempontjából a jó tankönyv s mélyen érzett felelősséggel végzem az e téren reám bízott megtisztelő munkát, amelyet egyébként sohasem kerestem, bizonyos vonatkozásban mindig tehernek éreztem és érzek s amelyből — tessék megnézni az írói tiszteletdíjakra vonatkozó konventi határozatot — számbavehető anyagi hasznom nem volt és ma sincsen. De viszont meggyőződésem, hogy a vallástankönyv igazában csak a vallástanár kezében válhatik azzá, aminek lennie kell. Tankönyveim írásánál éppen ezért nem egy bemagoltatásra alkalmas anyag közlése lebegett előttem célul, hanem az, hogy a vallástanárt inspiráljam. Lehet, hogy ez egészen téves célkitűzés s még tévesebb az elérésére megkísérelt út; de mindenesetre több bizalomnak és megbecsülésnek a jele a nagyérdemű vallástanári, illetőleg vallásoktató lelkészi testület iránt, mint amennyit az jelentene, ha olyan tankönyvet adnék kezükre, amely a bevágatáson kívül semmi más igényt nem támasztana sem velük, sem a növendékekkel szemben.

Eddigi s ezutáni bírálóim fogadják őszinte hálámat.


Debrecenben, 1931 végén.

Dr. Révész Imre

 

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.