//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- ÚJSZÖVETSÉG Apostolok levelei - Jelenések
könyve
- ÚJSZÖVETSÉG Apostolok levelei - Jelenések
könyve
:

JÚDÁS APOSTOL LEVELE
Imre Ernő lelkész

JÚDÁS APOSTOL LEVELE
Imre Ernő lelkész


JÚDÁS LEVELÉNEK MAGYARÁZATA

Írta: Imre Ernõ lelkész

Bevezetés

A levél szerzõje. Az Újszövetségben több Júdás is szerepel. A szerzõ azt írja magáról, hogy õ Jakab testvére. Mivel abban az idõben nem volt más Jakab, akit nem kellett megkülönböztetni a többi hasonló nevû egyházi személytõl, egyedül az Úr testvére, a jeruzsálemi gyülekezet igen tekintélyes vezetõje, így a levélíró Júdást az Úr legkisebb fiútestvérének kell tekinteni. Ismeretlen szerzõ, feltételezése valószínûtlen: egy névtelen szerzõ semmi esetre sem rejtõzött volna olyan egyházi személy neve mögé, aki maga is arra kényszerült hivatkozni, hogy a tekintélyes Jakab testvére.

A levél célja.

A levél célja az egyháznak adott egységes hit megvédése minden rontástól: a gyülekezetekbe belopózkodott hamis tanítók leleplezése; figyelmeztetés arra, hogy a tévtanítók rossz példamutatása nyomán jelentkezõ féktelen érzékiség, anyagiasság és széthúzás Isten súlyos ítéletét vonja maga után; végül a szabados, gnosztikus tévelygéssel szemben az egészséges kegyesség gyakorlására, helyes magatartásra intés. A levél keletkezési ideje.

A levél keletkezési ideje a 70–79-es évek idõszaka. E feltevés mellett szól a levél egész tartalma, az apostolok említése, mint akik már nem élnek (3.7. v.) egyes kifejezések, mint Jézus Krisztus monos desqotés, vagy ogiótés pistei, végül az, hogy utalás sincs benne zsidó keresztyének és pogány-keresztyének közötti megkülönböztetésre. A 90. évnél késõbbi idõpont viszont azért nem lehetséges, mert Júdás úgy idéz Hénók könyvébõl, mint a többi azonos tekintélyt élvezõ ótestamentumi könyvbõl, holott a 90-ben rögzített ószövetségi kánonban már nem szerepelt.

A levél jellege.

Júdás levele nem annyira levél jellegû, mint inkább az egész keresztyén egymáshoz intézett intelem és sürgetõ felhívás.

A levél tartalma.
1– 2 Üdvözlés
3– 4 Az egyháznak adott egységes hit védelme
5– 7 Isten ítélõ Úr
8–16 A tévtanítók leleplezése
17–23 Az egészséges hitbõl fakadó tennivalók
24–25 Doxológia
Irodalom.
Ld. a Jakab levele Bevezetésének a végén.

Júd. I. RÉSZ

Júd. 1,1–2. „Üdvözlés”.

A Jézus Krisztussal való szolgálati kötelék értékesebb minden vérségi és egyéb emberi kapcsolatnál. Júdás azzal is kezdhette volna a levelét, hogy g vér szerint testvére az Úrnak (Mt 13:55), ehelyett azt hangsúlyozza, hogy életét az Üdvözítõ szolgálatára szentelte. A szolgálat éppúgy élethivatás volt a számára, mint az apostolok számára (ApCsel 1:14; 1Kor 9:5).

A levél címzésében nincs közelebbi meghatározás: mindenkinek szól, aki Isten szeretetét Krisztus válságában megtapasztalta, tehát az egész egyháznak, elsõsorban azoknak a kis-ázsiái gyülekezeteknek, amelyeknek az 1–2Pt szól. Az olvasók nehéz helyzetükben mindennél jobban rászorulnak Isten irgalmára, békességére és szeretetére.

Júd. 1,3–4. „Az egyháznak adott egységes hit védelme”.

Isten szolgája nem teheti azt, amit akar, hanem azt kell cselekednie, amire Isten Lelke indítja. Júdás eredetileg a közös üdvösségrõl akart írni az olvasóknak, a Szentlélek viszont arra indította, hogy a gyülekezetekben támadt veszedelemmel és az abból adódó konkrét feladatokkal foglalkozzék. Idõszerû feladatok helyett általában a kegyességgel foglalkozni: engedetlenség. A legfontosabb feladat a szentek közösségének, az egyháznak adott egységes hit védelme minden rontással szemben. A Jézus Krisztus váltságáról vallott rossz teológia és igehirdetés nyomában megromlik a gyülekezetek élete. A tévtanítók nem szentek, hanem „bizonyos emberek”: nem Isten elhívása folytán tartoznak az egyházhoz, csak belopóztak a gyülekezetekbe. Nem az élet könyvében van beírva a nevük, hanem a kárhozatra van elõjegyezve (Lk 10:20; Zsid 12:23). Etikai értelemben istentagadók: úgy élnek, mintha nem volna Isten.

Júd. 1,5–7. „Isten ítélõ Úr”.

Isten régi ítéletei örök példák arra, hogy nem hagyja büntetés nélkül a bûnt. A kiválasztó és megtartó kegyelemben részesített Izrael népe sem vétkezhetett büntetlenül: amikor elpártolt, halálos ítélet alá került (Num 4:35; Ám 3:2). Az isteni kiváltság, a naponként megtapasztalt kegyelem sem mentette meg az ítélettõl, ami nem azonnal, de a maga idejében félelmetesen bekövetkezett. Az Isten ellen fellázadó hatalmas égi teremtmények, az angyalok sem kerülhették el az ítéletet (2Pt 2:4). Az, hogy magas mennyei méltóságot viseltek és a mennyben lakhattak, nem biztosított nekik büntetlenséget. Sodoma és Gomora is elnyerte büntetését.

Júd. 1,8–16. „A tévtanítók leleplezése”.

Abban reménykedni, hogy az egyházban az egyház ellen elkövetett bûnöket Isten büntetlenül hagyja, egyszerûen álmodozás. A tévtanítók abban bíznak, hogy nem lesz ítéletük, holott pontosan úgy vétkeznek, mint Sodoma és Gomora, természetellenesen paráználkodnak, mint Izrael: Isten parancsaival nem törõdnek s Istent gyalázzák, mint a bukott angyalok (4–7; 2Pt 2:1). A keresztyének az engedelmes angyalok példáját kövessék. Mihály fõangyal nagy szóharcot vívott az ördöggel Mózes holt testéért: az ördög már bukott égi hatalmasság volt, Mihály mégsem mondott rá semmi rosszat, hanem Istenre bízta az ördög feletti ítéletet. A tévtanítók azonban nem ismernek határt a gyalázkodásban. Nincsenek tisztában Isten hatalmával, az angyalok méltóságával, mégis kevélyen káromolják õket. Egy dolog van, amihez jól értenek, amit az állatok is tudnak: a nemi ösztönök kielégítése. Csakhogy az kárhozatba viszi õket (2Pt 2:11–12).

Akik a gyülekezetben szeretetlenek, haszonlesõk és engedetlenek, azokra jajt kiálttat az Úr. Három bibliai példával bizonyítja Júdás, hogy a tévtanítók végsõ sorsa a kárhozat lesz.

a) Olyanok, mint Káin: a gonosztól vannak, testvéreiknek halált okoznak (Gen 4:8; 1Jn 3:12).
b) Olyanok, mint Bálám: csak az anyagi hasznot keresik s annak érdekében vétkezni is készek (2Pt 2:15).
c) Olyanok, mint Kóré: az egyház hivatott vezetõi ellen lázadnak, lázítanak, tekintélyüket rontják (Num 16).
A szent gyülekezeti alkalmak megrontói nem érdemelnek kíméletet. Júdást felháborította az, hogy a tévtanítók botrányos viselkedése miatt rövid idõ alatt lehetetlenné vált az eleinte úrvacsoraosztással egybekötött szeretetvendégségek megtartása; egyáltalán nem törõdnek a szeretet gyakorlásával, a szegényekkel, csak lakmároznak, magukat hizlalják. Közben lelkiek tekintetében semmit sem adnak: tartalmatlanok, üresek, mint a ködfelhõ, gyümölcstelenek, mint a kiszáradt fák. Olyanok, mint azok a csillagok, amelyek sem fényt nem adnak, sem irányt nem jelölnek s haszontalanul hullanak bele a világûrbe. Annyit érnek, mint a tenger hullámai, amelyek a tengerbe került hulladékot partra sodorják és a partot beszennyezik. A hagyomány nem azonos értékû Isten igéjével, illusztrálásra mindenesetre alkalmas. Júdás Énokh apokrif könyvébõl szemlélteti azt, hogy Isten végrehajtja az elõre megjövendölt ítéletet. Az ítéletre érkezõ Istent tízezerszámra kísérõ angyalok serege az ellenállhatatlan isteni erõt érzékelteti. A tévtanítók ezt a hatalmas Istent és az õ hatalmas angyalait merészelik káromolni! Ez a vakmerõség gnosztikus vonás: lenézik az Ószövetség Istenét, az általa teremtett anyagi világot és az Õt szolgáló angyalokat.

Aki az igazi elvtõl eltér, az elvtelenné válik és semmit sem kap meg abból, amire vágyik. A tévtanítók, amikor gnosztikus és nikolaita hatások nyomán elfordultak Krisztus igazságától, azt remélték, hogy szabad, boldog emberek lesznek s gazdagon, anyagi bõségben élhetnek. Ahelyett, hogy ezt elérték volna, örökké zúgolódnak, panaszkodnak és elvtelen hízelgõk módjára viselkednek. Akitõl hasznot remélhetnek, az elõtt hajlonganak. Mivel embereknek igyekeznek tetszeni, Isten szolgái nem lehetnek (Gal 1:10).

Júd. 1,17–23. „Az egészséges hitbõl fakadó tennivalók”.

Az egyház nem nézheti tétlenül a gyülekezeteket rontó tévelygést, de csak szabályszerûen küzdhet ellene (2Tim 2:5). A szabályszerû küzdelemben az az egyház elsõ dolga, hogy Isten igéjét kezébe véve megerõsítse magát. Az elsõ tekintetet az Úrra és az Õ igazságára kell vetni, nem az ellenfélre. Ez a gyõzelem felé vivõ úton az elsõ lépés. Az igébõl kiderül, hogy a tévtanítók fellépésében elõre meghirdetett jövendölések teljesednek be, nem váratlan, meglepõ dolog történik. Második lépés: a tévelygõk és céljaik tárgyilagos megítélése. Alaposan kell ismerni õket és tudni, honnan merítik tanításaikat. Ha az igébõl jobbat tanít valaki, annak engedni kell. Júdás azonban ismeri a tévtanítókat: nem Isten Lelke van bennük, nincs közük Isten igéjéhez. Isten Lelke helyett testük kívánságai irányítják õket, mégis mindenki másnak fölébe helyezik magukat: követõikbõl ecclesiolát alakítanak az ecclesiában, ami ugyancsak gnosztikus vonás bennük. Az egyházszakadás, a gyülekezet egységének a megbontása sohasem a Szentlélek indítására történik, hanem mindig a test kívánságának a gyümölcse. A Szentlélek az egyház, a gyülekezetek egységét munkálja. Krisztus teste egy, Krisztus Lelke is egy. Aki kiszakad Krisztus testébõl, az érzéki ember, aki Isten Lelke nélkül a test kívánságainak az útjára lép. Az egyház egységére féltõ szeretettel kell vigyázni (3; Ef 4:3–5.16; Tit 1:9).

Harmadik lépés: az egyes tagoknak jobban be kell épülniük a gyülekezetbe. Meg kell erõsödniük a személyes hitben, ami nem egyéni, akármiféle hit, hanem az, amit Isten Szentlelke a szentek közösségének adott (4; Kol 2:7). A hit azért szent, mert a Szentlélektõl van, Istennel és egymással szent kötelékbe fûz. Negyedik lépés: meg kell maradni Isten szeretetében. Az egyházban fellépõ tévelygést sohasem szabad lebecsülni, veszélyét lekicsinyelni. A tévelygés nagy kísértés az Isten szeretetétõl való elszakadásra. Isten szeretete Istennek a gyülekezetek iránt táplált szeretetét jelenti: atyai, megtartó, megváltó szeretetének az áldásait. Ha megmaradnak abban, Isten áldásaiban részesednek továbbra is; ha elszakadnak attól, kárhozatra jutnak (Jn 3:16; 15:9–10). A gyülekezetek fontos feladata ügyelni, vigyázni, a hitben állhatatosan megállni (1Kor 16:13; 1Pt 5:8).

Ötödik lépés: szüntelenül meg kell emlékezni Jézus Krisztusról, aki ígérete szerint visszajön a földre, dicsõségben jelenik meg és Isten irgalmasságát hozza az állhatatosoknak: Isten irgalmas ítéletét hirdeti majd ki az utolsó ítéletben (Mt 25:34).

Hatodik lépés: az ingadozók iránt irgalmas szeretetet kell gyakorolni. Nem szabad megszégyeníteni, el taszítani õket az csak megkeményedésre vezet. Meg kell éreztetni velük azt, hogy a gyülekezet nem mond le róluk, szereti õket és javukat akarja. Irgalmasan szánni kell õket gyengeségük, bizonytalankodásuk miatt, s mindent el kell követni annak érdekében, hogy a gyülekezet közösségében megmaradjanak. Hetedik lépés: nemcsak az ingadozók, hanem a teljesnek látszó tévelygõk megmentéséért is fáradozni kell. Vannak a gyülekezetben, akik már részt vesznek a tévtanítók fertelmes bûneiben, már megperzselte õket a bûn tüze. Ki kell õket ragadni a tûzbõl, de miközben mentõ szeretettel közelednek feléjük, vigyázni kelt, utálni kell mindent, aminek köze volt az elkövetett bûnökhöz. A bûnöst azonban szeretettel kell kezelni. A helyes egyházi magatartás: kemény ítélet a bûn felett, de irgalmas szeretet a bûnös ember iránt (7; Ef 5:7; 1Thessz 5:22).

Júd. 1,24–25. „Doxológia”.

Jézus Krisztus egyháza a jelen küzdelmeket együtt látja a számára elkészített boldog jövendõvel. Reménységgel tekint elõre. Minden küzdelméhez, szolgálatának betöltéséhez az ad erõt, hogy Isten oltalmazó, megtartó, most és mindörökké dicsõséges Úr.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.