//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- ÚJSZÖVETSÉG Apostolok levelei - Jelenések
könyve
- ÚJSZÖVETSÉG Apostolok levelei - Jelenések
könyve
:

FILEMONHOZ ÍRT LEVÉL MAGYARÁZATA
Dr. Kocsis Elemér professzor

FILEMONHOZ ÍRT LEVÉL MAGYARÁZATA
Dr. Kocsis Elemér professzor


A FILEMONHOZ ÍRT LEVÉL MAGYARÁZATA

Írta: Dr. Békési Andor lelkész

Bevezetés

A levél megírásának oka és ideje.

Pál ezt a levelét egy háznéphez intézi, de mindenekelõtt annak fejéhez, Filemonhoz. A levél egészen magánjellegû, de betekintést nyújt az akkori keresztyén család belsõ életébe és az úgynevezett „házi gyülekezet” rendjébe is. Ezt a levelet is fogságból, mégpedig élete vége felé, valószínûleg utolsó fogságából, Rómából, a kolosséival egyidõben írja, tehát 59 körül. A két levél közt szoros a kapcsolat: ugyanaz a társszerzõ, Timóteus, egy kivétellel ugyanazokat a személyeket köszönti az apostol, és ugyanaz az Onézimus viszi mindkettõt.

A levél megírására az adta az okot, hogy Filemont elhagyta, sõt meglopta egyik rabszolgája, a levelet vivõ Onézimus, aki késõbb Pálhoz csatlakozott és keresztyén lett. Ennek érdekében fordul az apostol Filemonhoz és kéri õt, hogy fogadja vissza. Nagy dolog volt abban az idõben ezt kérni. A papiruszokból tudjuk, milyen szigorúan büntették a rabszolgák szökését. Köröztették õket és ha megtalálták, megkorbácsolták, börtönbe vetették, azok ellen pedig, akik rejtegették az ilyeneket, eljárást indítottak.

Filemon személye.

Filemon Kolosséban lakott (Kol 4:8). Noha Pál nem járt Kolosséban, Filemon jól ismerte õt, sõt nagy a valószínûsége, hogy Pál prédikálására jutott hitre, amikor az aránylag közelfekvõ Efézusban munkálkodott három esztendeig.

Az apostol a Filemon házában levõ gyülekezetet említi. Ez alatt elsõsorban Filemon „házanépét” kell értenünk (Róm 16:5; 1Kor 16:19). A gyülekezet mintájára vezetett család eszménye volt az apostolnak. Itt azonban a „házi gyülekezet”-nek (ekklésia kat’ oikon) nyilván tágabb a jelentése. Templom hiján Filemon, mint a módosabb keresztyének általában, megnyitotta a maga nagy házát az egész környék keresztyénei számára összejöveteli célokra. Pál, amikor errõl megemlékezik, „munkatárs”-nak (synergos) nevezi Filemont, feltehetõen ezért, mert ebben a gyülekezetben, tehát a kolosséi gyülekezet egyik részében, õ végezte az igehirdetés szolgálatát (vö. 6. verset). Ilyen értelemben nem egy kívülálló rabszolgatartónak, hanem belsõ munkatársnak szól a levél. Így lesz a magánlevélbõl pásztori levél.

A levél természete.

Míg leveleiben általában mint tanító, vagy vitázó áll elõttünk az apostol, itt mint a lelkek pásztora és gondozója, aki megtévedt embert vesz pártfogásába. A szeretet, amely szorongatja, éppen olyan csodálatra méltó, mint a bölcsesség, amely vezeti õt cselekedetében. Kálvin szerint olyan szerény és alázatos kérésre vállalkozik az apostol az emberek legkisebbje érdekében, hogy lelkének finom érzékenysége sehol sem tükrözõdik élesebben, mint ebben a levélben. Luther pedig analógiát lát, egyenesen Krisztus érettünk vállalt közbenjárásához hasonlítja Pál közbenjárását.

A levél jelentõsége.

Abban van elsõsorban, hogy bepillantást enged a kor társadalmi viszonyaiba és példát mutat arra, hogy a krisztusi lelkület hogyan hatja át belülrõl azokat. Az apostol másutt közli a rabszolgaság intézményére vonatkozó látását (1Kor 7:20–22; Kol 3:22), itt, ahol mindkét fél keresztyén, konkréte mutatja fel az új életviszonyulást, amelyben nincs sem szolga, sem szabad (Gal 3:28), hanem Krisztus mindenekben. Az ember legnagyobb kérdése a bocsánat és az üdvösség elnyerése.

Irodalom.

Lásd az Efézusi levélhez írt bevezetés végén.

Filem. I. RÉSZ

Filem. 1,1–3. Címzés és üdvözlés.

Pál „Jézus Krisztus foglyá”-nak nevezi magát mindjárt az üdvözlésben. Máskor apostolságára hivatkozik, most fogságára, melyet Krisztusért és az õ ügyéért szenved. A börtönbõl ír, mint barát a barátnak, mint testvér a testvérnek, akitõl ezt az áldozatot nem kívánta az Úr. Timóteust is testvérnek mondj a, lévén hit által ugyanannak a mennyei Atyának a gyermeke. A szeretet szeretetet támaszt, ezért Filemont a hívõk iránti szeretetéért méltán mondja „szeretett”-nek. Appia minden valószínûség szerint Filemon felesége, Arhipus nyilván kettõjük fia, de ugyanúgy Filemon testvére is lehet. „Harcos társ”-nak nevezi õt, mért nyilván egyben vezetõje is az, ottani gyülekezetnek (Kol 4:17). Így apa és fiú egyként az Úr ügyében fáradozik. Filemonra, mint családfõre és mint a gyülekezet. egyik szolgáló tagjára is fény esik. Kálvin az elõbbit méltányolja elsõsorban: „Nem kis dicsõség egy családfõnek, ha úgy igazgatja házanépét, hogy az az egyház képe lehet, és a pásztorolás teendõit is végzi otthona falai között”.

Filem. 1,4–7. Hálaadás a hitért és szeretetért.

Kérését hálaadással kapcsolja össze. Erre az okot azok a jó hírek szolgáltatják, melyeket – nyilván Epafrástól – Filemon kitartó hitérõl és buzgó szeretetérõl kapott, mellyel állhatatosan munkálta a jót a hívõk között, dicsõséget szerezve az Úrnak. Azért imádkozik most, hogy Filemon „hitének közössége” hathatós legyen. A „koinonia” itt egyformán jelenthet „communio”-t Krisztussal és a hívõkkel, és ugyanakkor „communicatio”-t is. (Ez utóbbi mutatja, hogy Filemon bizonyságtevõ, igehirdetõ is volt a gyülekezetben). Mindkét esetben magában foglalja a hitben való élet dinamizmusát, mely az Istennek és az Õ javainak teljesebb ismeretét (epignósis) nyújtja és közli másokkal. Filemon szeretetének munkája abban mutatkozott meg, hogy „a szentek szíve felfrissült” általa, azaz nyugalomra talált, megszabadult a szomorúságoktól, gondoktól, bajoktól. A nyújtott segítség egyaránt lehetett anyagi vagy lelki természetû.

Filem. 1,8–16. Onézimus visszafogadása.

Nagy örömöt okozott Pálnak, amikor ezeket hallhatta. Ebbõl az örömbõl támadt hálaadás mellett megfogant lelkében az indítás is, hogy Onézimust visszaküldi. Magát ismételten fogolynak, szó szerint „Krisztus megkötözöttjé”-nek mondja. Ezzel a kifejezéssel a Krisztushoz és egyben a Filemonhoz való kapcsolatát is jelzi, mivel – túl az érzelmi szálakon – Krisztus közös szolgálata köti õket össze. Ezért várható majd engedelmesség a dologban Filemontól, amiben végeredményben szintén az Úr közös ügyének szolgálatáról van szó. Most, miután tudja, hogy Filemon megmaradt a hitben és Krisztus ügyének szolgálatában, az apostol, mint Krisztus felhatalmazott „követe”, megparancsolhatná neki, hogy fogadja vissza Onézimust, sõt tegye õt szabaddá, de a szeretet szabályának jobban megfelel, ha nem parancsol, hanem kér, mégpedig mélységes bizalommal, és Filemon szabad elhatározására bízza, hogy teljesítse azt. Hogy kérésének mégis súlyt. adjon, hozzáteszi, hogy elsõsorban nem Onézimus, hanem õ kéri ezt, aki immár „öreg ember” (presbutés). Öregnek nevezi magát. Lehet, hogy annak látszott és annak érezte magát a sok szenvedés után, de valójában csak 55–60 év közt lehetett. Ez a kis ellentmondás indít egyeseket arra, hogy az „öreg” helyett „követet” olvassanak, amit a görög szó – kis igazítással – meg is enged. Mi Kálvinnal értünk egyet, aki szerint az összefüggésbe jobban beleillik az elõbbi értelmezés. Mint öreg ember, aki Krisztus ügyéért szenved kéri Filemont. Az öreg ember kérését pedig nem jó megtagadni, nemcsak az illendõség okáért, hanem mert sohasem tudhatja az ember, hogy meddig lesz alkalom szeretetet gyakorolni vele. Ha Filemon megteszi, amit Onézimus számára kér tõle, úgy fogja azt tekinteni, mint a saját személyének szóló jótéteményt.

A levelet azért küldi, hogy megtudja majd Filemon, ki az az Onézimus, aki elõtte áll. Neve ezt jelenti: „hasznos”. Igaz, nevével ellentétben, Filemon számára „haszontalan”-nak bizonyította magát, de mindez már a múlté. Mióta az evangélium megfogta a szívét, úgy tekinti õt Pál, mint nagyon drága, fogságában született fiát, akitõl nehéz most elszakadnia és akinek hasznos szolgálatai hiányozni fognak neki. Most visszaküldi õt, de szeretete, mint az apa szeretete a fiát, kísérni fogja. Az apostol Onézimushoz viszonyát átérezve, a végbement változást megértve, Filemon tudni fogja, hogyan kell fogadnia egykori szökött rabszolgáját. Aki neki lelki gyermeke, az Filemonnak most már lelki testvére. Jog szerint Filemonhoz tartozik, igaz, ezért is küldi vissza, de ez nem lehet akadálya annak, hogy a Krisztus szeretetében rendezzék dolgukat egymással. Az apostol bízik Filemon kipróbált hitében és szeretetében. Örök szép szavakba foglalja az „új teremtést”, a gondviselés vezette változást, amikor így ír: „Talán azért vált meg tõled ideig óráig, hogy mint örökkévalót kapd õt vissza. Nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál nagyobbat, mint szeretett testvért” (15–16.) Filem. 1,17–21. Közbenjárás Onézümusért.

Pál kétségtelenül gondolhatott arra, hogy magánál tartja Onézimust, hogy Filemon helyett szolgáljon neki fogságában, de Filemon jóváhagyása nélkül nem tette. Visszaküldi, mert így érheti el, amire valójában gondol, ami több annál, mint amit kifejezetten kér tõle. Nem kétséges, hogy az apostol szívén viseli Onézimus szabadságát is, de nem kényszer alapján, hanem Filemon „jóságára” alapozva. Ez abban fog megnyilvánulni, hogy Filemon az evangélium normái szerint fog ítélni a dologban.

Csak most, miután kifejtette, hogy a szökött szolga most már örökre az övé lehet az Úrban, kéri, hogy fogadja vissza. Ha „társának” (koinónos) tartja, akkor fogadja Onéziust úgy, mint õt magát fogadná, helyet adva szívében neki. Komolyan gondol a kárra is, amit Filemon szenvedett. Hogy Onézimus igaz bûnbánata mellett új és egészen tiszta lappal indulhasson, vállalja helyette az anyagi kártérítést azért, amit jogtalanul elvitt tõle. Erre keze írását adja. Filemon, aki önmagával adós az apostolnak, hiszen az fS szolgálata nyomán tért meg és nyert új életet, most „megfizetheti tartozását”. A bocsánat, amit ingyen kegyelembõl nyert, arra kötelezi, hogy õ is megbocsásson. Bízik barátjában, sõt meg van gyõzõdve, hogy azon „túlmenõen” fog cselekedni, mint amit kifejezetten kér tõle. Mit vár az apostol Filemontól Egyesek szerint azt, hogy Filemon lehetõvé teszi, hogy Onézimus visszatérjen és további segítségére legyen Pálnak a börtönben. Valószínûbb azonban, hogy ezzel a burkolt kifejezéssel Onézimus felszabadítására utal az apostol. Amikor ezt teszi, ezzel végsõ fokon leszögez egy elvet, amely teljes kifejlésében lehetetlenné teszi majd a rabszolgaság intézményének megtûrését.

Az apostol nemcsak Filemonban bízott, hanem Onézimusban is. Onézimus igyekezett is méltó lenni a belé helyezett bizalomra. Ignatius, Antiochia püspöke, körülbelül ötven évvel késõbb, Onézimust mint Efézus püspökét említi. Az Onézimus név gyakori volt abban az idõben, Így biztosan nem tudhatjuk, hogy ugyanerrõl az Onézimusról történik-e említés. Azok után, ahogyan az apostol bizonyságot tesz róla, ez nem lehetetlen. Filem. 1,22–25. Személyes ügyek, köszöntés. Az apostol közeli szabadulását várja, és ha ez bekövetkezik, személyesen is meglátogatja Filemont. Nyilván ezzel az ígérettel is kérését támogatja. Ha elmehet Kolosséba, azt is meg fogja látni, milyen gyümölcsöt termett az itt mondott ige. Végül munkatársai köszöntését tolmácsolja, majd Jézus Krisztus kegyelmét, tehát a legtöbbet, a legnagyobbat kéri rájuk.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!