//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- ÚJSZÖVETSÉG Apostolok levelei - Jelenések
könyve
- ÚJSZÖVETSÉG Apostolok levelei - Jelenések
könyve
:

TITUSHOZ ÍRT LEVÉL MAGYARÁZATA
Dr. Kocsis Elemér professzor

TITUSHOZ ÍRT LEVÉL MAGYARÁZATA
Dr. Kocsis Elemér professzor


A TITUSHOZ ÍRT LEVÉL MAGYARÁZATA

Írta: Dr. Kocsis Elemér professzor

Tit. I. RÉSZ

Tit. 1,1–4. Pál üdvözli Titust.

Pál Isten szolgájának és Jézus Krisztus apostolának nevezi magát. Ezzel utal szolgálatának hitelességére és méltóságára, egyben azonban alázatára is. A bevezetésben megnevezi küldetésének kettõs feladatát: 1. A gyülekezetek hitének erõsítését. 2. Az evangélium megismertetését a világgal. Az eusebeia szó itt a keresztyén hit és életfolytatás foglalata, (vö. 1Tim 3:16; 6:3). A gyülekezet megtartása a hitben és az egyház küldetésének elvégzése a világban egyaránt az „örök élet reménysége” alapján történhet. Ez, Isten eschatológiai ígéreteinek beteljesedését jelenti, Isten királyi uralmának gyõzelmét, bûn, halál és minden emberi nyomorúság felett. Csakis ennek a „reménység theológiájának” a bizonyosságában van értelme az egyház életének és szolgálatának. Isten az emberi nem megváltását „örök idõk elõtt” megígérte, és mivel Õ „nem hazudik”, Krisztusban beteljesítette. ígéretének beteljesítését és kinyilatkoztatását az apostoli kerygma által tette nyilvánvalóvá a világnak (vö. 2Tim 1:9–10). Más apostolok is hirdették a Krisztusról szóló üzenetet, de „a megváltó Isten akaratából” Pálra bízatott a legnagyobb feladat, az, hogy a pogány népeknek hirdesse az evangéliumot. Ez a pogányokra alkalmazott, pogányokhoz szóló evangélium az, amit Pál az „én evangéliumom”-nak nevez.

Titus megszólítása éppen olyan bizalmas, mint a Timotheusé (1Tim 1:2; 2Tim 1:1): „Titusnak, igazi gyermekemnek, a közös hit szerint!”. A beköszöntõ üdvözlet a szokásos páli formulával végzõdik, amelyben kegyelmet és békességet kíván és kér a levél címzettjére, ill. címzettjeire az Atya Istentõl és Jézus Krisztustól, a mi Megváltónktól. Ez az evangélium tartalma és általa Isten legnagyobb ajándéka a földi életben. Tit. 1,5–9. Titus megbízatása Kréta szigetén: gyülekezeti vezetõk rendelése.

Pál kevés ideig tartózkodhatott Kréta szigetén, ezért Titust teljhatalmú megbízottjaként otthagyta, hogy az általa elkezdett szervezés munkáját fejezze be és rendelkezzék gyülekezeti vezetõk szolgálatba állításáról. A Titushoz írt levél csak presbiterekrõl és püspökökrõl beszél, a diakónusi tisztet nem említi. Ha az itt vázolt helyzetet a Timotheushoz írt levélben leírt gyülekezeti viszonyokkal összehasonlítjuk, nyilvánvaló lesz, hogy Krétán még kezdetlegesebb helyzettel állunk szemben, ezért nincs szó a diakónusokról. Az elsõ lépés a presbiterek testületének a megszervezése (5. v.), ezekbõl választja ki aztán Titus a legalkalmasabbakat püspököknek. A presbiterré és püspökké választás személyi feltételei ugyanazok, mint a Timotheushoz írt levelekben (vö. 1Tim 5:17–25; 1Tim 3:1–7). Mindkettõnek személyében és családjában feddhetetlennek és példaadó életûnek kell lennie. A püspökké, a gyülekezet vezetõjévé választás legfõbb személyi követelménye mégis az, hogy ismerje a hiteles evangéliumi hagyományt, ragaszkodjék hozzá, képes legyen azt hirdetni, tanítani és a tévtanítók ellen megvédeni (9. v.). Ezek a követelmények a lelkipásztor személyére és feladatára nézve maradandó érvényûek és ma is kötelezõ erejûek.

Tit. 1,10–16. A tévtanítók ellen Titusnak határozottan fel kell lépnie.

A fiatal krétai gyülekezetekre különösen nagy veszélyt jelentenek a tévtanítók, akik mindenütt megjelentek az igaz tanítás nyomában. Ugyanazok a tulajdonságok jellemzõek rájuk, mint a Tim levelekben már megismert tévtanítókra (vö. 1Tim 1:3–11; 4:1–11; 6:3–10). Fõ jellemvonásuk az izgágaság, fegyelmezetlenség és haszonlesés. Ezek a tulajdonságok párosulnak a krétaiak nemzeti rossz tulajdonságaival: „A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadállatok, lusta falók”. Ezt a közmondást, amelyet Epimenides (Kr. e. 6. sz.) krétai költõ fogalmazott meg hexameterben, Pál nem gúnyból, hanem azért idézi, hogy Titus kormányzói és lelkigondozói munkáját segítse. Az egyház és a gyülekezetek vezetõinek igen mélyen meg kell ismerniük a rábízottak jó és rossz tulajdonságait, hogy helyesen tudják alkalmazni az evangélium vigasztaló és fegyelmezõ erejét. A tévtanítók hamis tanait egyrészt a „zsidó mítoszokkal” való spekuláció jellemzi (vö. 1Tim 1:3kk.), másrészt törvényeskedõ ritualizmus, aszketikus tanok, eledelek tiltása. Pál Jézus nyomán határozott szót mond ebben a kérdésben: „Minden tiszta a tisztáknak” (vö. Mk 7:15). Nem az Isten által teremtett eledelek, hanem a bûn fertõzteti még az embert értelenében és lelkiismeretében. A tévtanítók értelmi gõgjükben azt állítják, hogy ismerik az Istent, sõt róla hitvallást is tesznek szóval (homologousin), de tetteikkel éppen ellenkezõ bizonyságot szolgáltatnak magukról. Hasonlítanak azokhoz, akikben a kegyességnek, tehát az igaz hitnek csak a látszata van meg, de annak ereje hiányzik életükbõl. Inkább az engedetlenség jellemzõ rájuk – az apostol szerint –, ez azonban nemcsak a jó hiánya, hanem „utálatosság”, visszataszító Isten és emberek elõtt. A tévtanítók Krisztus váltságmûvének egyedüli érvényét vonják kétségbe, amikor követeléseikkel, törvényeskedésükkel és elméleteikkel Krisztus ingyen kegyelme és az emberek közé állnak. A gnosztikus tévtanítás az egyház története folyamán a legváltozatosabb formában újra és újra megjelent és napjainkban is jelen van ott, ahol olyan törvényeskedõ vallási követelményekkel, vagy theológiai elméletekkel állanak elõ, amelyekbõl hiányzik a szeretet és szolgáló önfeláldozás gyakorlata.

Tit. II. RÉSZ

Tit. 2,1–10. A gyülekezet tagjai szent élettel tegyenek bizonyságot.

A régebbi páli levelekben a család, a keresztyén háznép kap utasítást a megszentelt, hitvalló életfolytatásra (vö. Kol 3:18k.). A Titushoz írt levélben Pál már a gyülekezet egyes csoportjaira, különbözõ korú és nemû tagjaira tekintettel ad lelkigondozói tanácsokat. A gyülekezet minden tagjának úgy kell élnie szent életben, hogy életfolytatásuk egymás erõsítése, egyúttal az evangélium hirdetése legyen a kívülállóknak (vö. Mt 5:16kk.).

1. A gyülekezetnek az „egészséges tanítás”-hoz kell alkalmazkodnia (vö. 1Tim 1:10), azaz az apostoli hagyomány által hirdetett romlatlan tanításhoz. Ennek hirdetése és alkalmazása a Titus feladata. 2. A lehiggadt idõs férfiak magatartásukkal legyenek példa az alapvetõ keresztyén erényekben, a Szentlélek gyümölcseiben, mértékletességben, a tisztességben, józanságban, hitben, szeretetben, állhatatosságban. Pál másodsorban az öreg asszonyokat említi, akiknek a családban elfoglalt helyzetüknél fogva nagy erkölcsi tekintélyük volt: A hieroprepeis a templomi szolgálat, a kultuszi szolgálat jelzõje. Az egyház Isten temploma (vö. 1Kor 3:16), benne mindenkinek – az egyetemes papság bibliai, újszövetségi gondolata alapján – úgy kell viselkedni, mint aki szent szolgálatban van. A rágalmazás, pletyka, más dolgába avatkozás jellegzetesen az idõs asszonyok kísértése. A részegség, ill. az alkoholizmus rabsága az asszonyoknál a hanyatló és bomló kultúrákra jellemzõ. Ilyen környezetben kellett Titusnak gyülekezetet szervezni és megszilárdítani. Pál parancsa tehát az, hogy az idõs asszonyok megszabadulva a korukkal és környezetükkel járó bûnöktõl, vezessék erkölcsi tekintélyükkel a fiatalabbakat a jóra. A fiatal asszonyok helye a Titushoz írt levél szerint is a család (vö. 1Tim 2:15; 5:14), férjüket és gyermeküket szeretve, családjukat, otthonukat rendben tartva, tehetnek bizonyságot hitük gyümölcseiben Krisztusról.

Az ifjak magatartására a józan mértékletességnek kell jellemzõnek lenni. A féktelenség, mértéktelenség, önfegyelem hiánya az ifjú és férfi korba lépõ keresztyéneknél csõdbe juttathatja az evangéliumi szolgálatot, és alkalmat ad a szidalmazásra. Titusnak szóban és tettben példaként kell viselkednie. A szolgákhoz intézett rendelkezésében, csak úgy, mint az 1Tim 6:1–2-ben az evangéliumi szolgálat szempontjaira figyel elsõ renden. A hûséges és megbízható keresztyén szolga kedvessé válik, és az üdvözítõ Isten „tanítását” az evangéliumot ékesíti, vonzóvá teszi ura számára is. Pál itt nem tér ki részletesen, mint az 1Kor 7:20kk.-ben a rabszolgaság kérdésre, de a rendelkezésébõl kitûnik, hogy minden anarchista és elhamarkodott megoldástól tartózkodva, a szeretet minden különbséget eltörlõ hatalmában bízik. Tit. 2,11–15. A megszentelõdés alapja Isten üdvözítõ kegyelme.

A 11–15-ig terjedõ szakasz értelmét Jézus Krisztus két epiphaneia-ja határozza meg. Isten üdvözítõ kegyelme Jézus inkarnációjában, kereszthalálában és feltámasztásában, megjelent. Krisztus váltságmûvének a gyümölcse, az Isten békessége az evangélium hirdetése által mindenkinek, minden idõkre szól (11). Krisztus másodszor nem szolgai formában,. hanem dicsõségben fog megjelenni, hogy kinyilvánítsa végsõ gyõzelmét bûn és halál felett (13).

Isten üdvözítõ szeretetének megjelenése neveli a keresztyén gyülekezetet helyes életfolytatásra és helyes bizonyságtételre. Isten pedagógiájának (paideuó itt a nevelés értelmében használatos) alapja és módszere a bûnös ember iránt való megelõzõ szeretet. Pedagógiájának terve, hogy megtagadjuk a hitetlenséget, azaz a bizalmatlanságot mindenre elégséges szeretete iránt: Ez a bizalmatlanság ugyanis bûnös, önzõ kívánságai sodrába hajtja az embert, és alkalmatlanná teszi a szolgáló életre. Isten kegyelme által arra nevel továbbá, hogy „józanul” éljünk, hogy értelmi és érzelmi életünk a Szentlélek által kiegyensúlyozott, csüggedéstõl és elbizakodottságtól mentes legyen. Isten rendezi az „igazságosságra” nevelése által a másik emberhez való viszonyunkat is, hogy egész életünkben a felebarát javát keressük. A kegyes élet az Istenhez való viszonyunk rendezettségét jelenti, amely nem formaságokban nyilvánul meg, hanem abban, hogy a kegyelem forrásából élünk. Erre az életre váltott meg és tisztított meg bennünket Krisztus, hogy Isten népeként jót cselekedve, üdvözítõ kegyelmérõl bizonyságot tehessünk. Az a gyülekezet, amely Istennek ebben a nevelõ iskolájában él, várhatja boldog reménységgel Urának visszajövetelét. A „megás theos” és a „sotér Cristos” Istennek és Krisztusnak olyan méltóságjelzõi, amelyek egyrészt a császárkultusz emberistenítése, másrészt a gnosztikus filozófia önmegváltó kísérlete ellen irányultak, kétségtelen pozitív szoteriológiai tartalma ellenére is.

Tit. III. RÉSZ

Tit. 3,1–8. Isten szeretete irántunk az emberek szeretetére kötelez.

Pál páratlan tömörséggel és szemléletességgel foglalja össze a levél végén „evangéliumának” az ingyen kegyelembõl, hit által való megigazulásnak a tartalmát. Ugyanakkor világosan rámutat a megigazulásból fakadt új élet etikai jelentõségére az egyén és a közösség életében. A szakasz súlypontja a 4–6 versekben van. Isten jósága és emberszeretete megjelenésével, kinyilatkoztatásával a Krisztusban nemcsak az emberiség, hanem az egyén életében is új korszak kezdõdött. A chréstotés és philanthrópia újra a császárkultusz terminológiájából vett szavak. A korabeli hivatalos nyilatkozatokban, vagy a császárokhoz írt folyamodványokban a leggyakrabban használt kifejezések, mint a császárra ruházott tulajdonságok: „jóság és emberszeretet”. Pál leszögezi, hogy az igazi „jóság és emberszeretet” akkor jelent meg a világon, amikor Isten Jézus Krisztus kiengesztelõ váltsá mûve folytán, nem a mi érdemeinkbõl, hanem az ingyen irgalmasságából megszabadított, megmentett bennünket és új életet adott nekünk. Az új élet az „újjászületés fürdõje” és a „Szentlélek megújítása” által jön létre bennünk A. két kifejezés együtt a víz által való keresztség és a Szentlélek által való újjászületés elválaszthatatlan voltára utal. Ha a kettõ idõrendben nem is esik mindig egybe, tartalmilag együvé tartozik és együtt hozza létre az új embert, aki Krisztus képére teremtetett (vö. ApCsel 10:44kk.; 19:1kk.). A palingenesia a sztoikus filozófia terminusa, amely a kozmikus méretû világégés által való megújulást jelentette. A zsidóságban a szó új tartalmat nyert, a halálból való megelevenedést jelenti. Az Úsz sokszor utal arra, hogy a keresztség által az ember „új teremtmény” lesz (Gal 5:15; 2Kor 5:17), aki Isten újjáteremtõ munkája nyomán egy új, Isten elõtt magasabb értékû életre született (Jak 1:18; 1Pt 1:3.23; Jn 3:3–8). Ebben az új életben Krisztus a Szentlélek által Istennel közösségben és az örök élet reménységében élünk, mint Isten ígéretének várományosai. Ez az új élet azonban nem öncélú, nem az „üdvösség élvezésére”, hanem mások szeretetére és szolgálatára berendezett élet. Isten minden jósága arra kötelezi a keresztyén embert és az egyházat, hogy hálából új, szolgáló élettel tegyen bizonyságot Isten szeretetérõl. Az új élet gyümölcsei mindenek elõtt az egyén megváltozott, tiszta és igaz életében mutatkoznak meg, de nem állnak meg az egyház határánál sem, hanem az emberi közösség, a társadalom iránti felelõsségben mutatkoznak meg.

Pál apostol korában a felsõbbségért mondott imádság és a törvényeknek való engedelmesség, a lojalitáson túl a birodalom népei békéjének és jólétének a munkálását is jelentette (vö. Róm 13:1kk.; 1Tim 2:1kk.). Az állam, amikor a rendet fenntartja és a törvények tiszteletét õrzi, a társadalom jólétére vigyáz a közösség javát szolgálja. A gyanakvástól, rágalmazástól, durva bûnöktõl mentes élet, a készség minden jónak a cselekvésére új légkört teremt a gyülekezet körül a társadalomban is. „Ti vagytok a földnek savai…” (Mt 5:13) – mondja Jézus. Ezek az igék csengenek vissza Pál intelmeiben a másokért felelõs életre. A Krisztusban nyert új életnek egyéni, társadalmi sõt világméretû kihatásai vannak etikai síkon. A keresztyén ember és egyház társadalmi felelõsségét hitének forrásából a Szentírásból meríti.

Tit. 3,9–15. Egyházmegyei intézkedések. Üdvözletek.

A tévtanítók fegyelmezését is Jézus szellemében ajánlj a az apostol (vö. Mt 18:15–17). Az egyházfegyelem nem Krisztus bírói munkájának és az utolsó ítéletnek az elõlegezése, hanem a türelem és szelídségével vívott harc az evangélium tisztaságáért és az egyház szolgálatának szavahihetõségéért. Az a tévtanító, aki többszöri testvéri intelem után sem áll el a hamis tanítástól, maga zárja ki önmagát (autokatakritos), a gyülekezetbõl, nem a gyülekezet vagy a gyülekezet vezetõje ítél felette, hanem saját lelkiismerete. Az itt említett tévtanítás részletes ismertetését. 1Tim 1:4kk.; Tit 1:10kk.

Pál a Titushoz írt levelet a gyakorlati keresztyénségre, szeretetre, munkára való buzdítással és bensõséges köszöntéssel zárja.

Az apostol az eddig ismeretlen Artemast és a leveleibõl jól ismert munkatársat Tikhikust küldi Krétára Titus leváltására. Titust Nikopolisba (Adriai tenger partján fekvõ város) rendeli maga mellé további, bizonyára Hispánia felé tartó missziói útjára munkatársnak. Az üdvözlõ szavakban említést tesz Pál egy Zénás nevû jogászról és az ismert és szeretett munkatársról Apollósról (ApCsel 18:24kk.; 1Kor 1:12; 3:4kk.; 4:6; 16:12). Ezek is jártak Krétában, hogy segítsenek Titusnak a gyülekezetek szervezésében és megszilárdításában. Most, amikor távozóban vannak, Pál a krétai keresztyének gondoskodó figyelmébe ajánlja õket, hogy semmiben se legyen hiányuk. A búcsú szavaiban, a levél záró szakaszában bepillantást nyerünk Pálnak, a pogányok apostolának, nagy körültekintéssel, tervszerûen, egyben a krisztusi szeretet melegségével végzett egyházkormányzói munkájába.

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.