//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- ÚJSZÖVETSÉG Apostolok levelei - Jelenések
könyve
- ÚJSZÖVETSÉG Apostolok levelei - Jelenések
könyve
:

A PÁSZTORI LEVELEK MAGYARÁZATA Dr. Kocsis Elemér professzor

A PÁSZTORI LEVELEK MAGYARÁZATA Dr. Kocsis Elemér professzor


A PÁSZTORI LEVELEK MAGYARÁZATA

Írta: Dr. Kocsis Elemér professzor

Bevezetés:

Pásztori Leveleknek nevezzük az Újszövetség könyvei között a Timotheushoz írt I. és II. levelet, valamint a Titushoz írt levelet. Ez az elnevezés a XVIII: században honosodott meg az egyházi és theologiai szóhasználatban, jóllehet már Aquinói Tamásnál is elõfordult. Az elnevezés találóan jellemzi Pál leveleinek ezt a csoportját, mert mindegyikben rendelkezéseket találunk, amelyek a gyülekezetek pásztorainak és más tisztségviselõinek a feladatairól szólanak.

A levelek jellege.

Az 1Tim és a Tit inkább hivatalos, pásztorlevél jellegûek, ezzel szemben 2Tim-nak fõleg magánlevél jellege van. Azonban a 2Tim bevezetõ részének és a záró fejezetnek a kifejezéseibõl arra következtethetünk, hogy Pál ezt a levelet is nemcsak a címzettnek, hanem rajta keresztül a Timótheusra bízott gyülekezetnek, ill. gyülekezeteknek is szánta (vö. 2Tim 4:22).

Az 1Tim és Tit levelekben hiányzik a bevezetésbõl a páli levelekbõl megszokott hálaadás. Ehelyett mindkét levél a köszöntés után rögtön egy elõzõleg szóban adott rendelkezés írásbeli megismétlésével kezdõdik (1Tim 1:3kk. Tit 1:5). Ez az eljárás megegyezik az ókor hivatalos levelezési stílusával. 1Tim-ban teljesen hiányzanak a szokásos köszöntések, Tit-ban pedig igen rövidre fogta ezt a részt az apostol. Tehát mindkét levélben Pál apostoli tekintélyénél fogva rendelkezéseket ad a kisázsiai gyülekezetekben megbízottjaként munkálkodó Timotheusnak és a krétai gyülekezetekben dolgozó Titusnak. Pál azonban nemcsak rendelkezéseket ad a gyülekezetek rendjének fenntartására és építésére, hanem meghatalmazást is ad képviselõinek a rendelkezések végrehajtására. A Pásztori Levelek tehát az õskeresztyén idõk, az õsegyház idejébõl ránkmaradt legrégibb hivatalos pásztorlevelek, és így minden keresztyén pásztorlevél õstípusai.

A levelek szerzõsége.

A II. század végére kikristályosodott újszövetségi kánonban a Pásztori Levelek a páli levelek korpuszában szilárd helyet foglalnak el. Bizonyságai ennek a Kanon Muratori, de Irenaeus és Tertullianus egyházi atyák is. Bár a modern protestáns theologiában mindmáig vita folyik a levelek szerzõségérõl, tárgyilagos kritika alapján megállapítható, hogy a Pásztori Levelek stílusukban és tartalmukban közeli rokonságot mutatnak Pál korábbi leveleivel.

A páli levelek jellegzetes kezdõ és záró formulái, a „kegyelem” kívánása (1Tim 1:2; 2Tim 1:2; Tit 1:4; 1Tim 6:21; 2Tim 4:22; Tit 3:15), a „Krisztus Jézusban” formula, a „Krisztus Jézus” név fordított sorrendû használata a „Jézus Krisztus” helyett, Pál önmaga-megnevezése (apostol), a címzettek megszólítása (szentek) – mind Pál stílusának jellegzetes vonásai. Különösen a Róm 1:1–7-tel való összehasonlításból tûnik ki, hogy a Pásztori Levelek stílusa megegyezik Pál legfontosabb levele stílusának általános jellemvonásaival. A Pásztori Levelekben megtalálhatók a páli levelek legjellegzetesebb theologiai gondolatai is: az ingyen kegyelembõl, hit által való megigazítás (1Tim 1:16; 2Tim 3:15; Tit 3:7), a törvény cselekedeteibõl való megigazulás elutasítása (2Tim 1:9; Tit 3:5), a szeretet, mint a parancsok célja (1Tim 1:5), fõleg, Istennek a Krisztusban kijelentett irgalmasságáról szóló bizonyságtétel árulja el Pál kezének nyomait (1Tim 2:5.12–17; Tit 1:4kk.), jellegzetesen páli eredetû az államhoz való viszony theologiai megítélése (1Tim 2:1kk. Tit 3:1), a tévtanítók elleni harc theologiai érvelése (1Tim 1:3–11; 4:1–11; 2Tim 2:14–4:3; Tit 1:10–16; vö. Kol 2:15kk.), ezen kívül számos apró történeti mozzanat és személyes jellegû megjegyzés hamisíthatatlan páli jelleget kölcsönöz a Pásztori Leveleknek (1Tim 1:17–20; 3:14; 2Tim 4:9–21; Tit 3:12–14).

Igaz, hogy néhány szó hiányzik a régebbi páli levelek szókincsébõl, viszont 306 új szó merül fel, a stílus emelkedettebb és inkább rokon a zsidó hellénista bölcsességirodalom stílusával, mint az elõzõ levelek stílusa. Igaz, hogy a hangnem nyugodtabb és a szavak általában hosszabbak, mint Pál más leveleiben, de mindez nem döntõ bizonyság Pál szerzõsége ellen, mert minden páli levélnek megvan a maga sajátossága, a már említett rokon vonásokon kívül. Pl. a Római levélben 261 új szó van az elõzõ levelek szókincséhez képest. Az emelkedettebb stílus a helyzet komolyságából következik, ui. a késõbbiekben látni fogjuk, hogy Pál utolsó leveleirõl van szó. A hellenista filozófiai nyelvhez való hasonulás a heretikus gnosztikus hellenista nézetekkel való találkozásból és vitából, és a gyülekezeteknek az új történeti helyzetébõl adódik. A császárkultusz terminológiájának fokozottabb használata és alkalmazása, mint méltóságjelzõknek Krisztus személyére és az üdvtörténet jellemzésére, a keresztyénség és a császárkultusz az egyre fenyegetõbb összeütközésnek az elõjele.

Az ezek után megmaradt és megmagyarázhatatlannak tûnõ stiláris eltérések Pál elõzõ levelei és a Pásztori levelek között, az ókori levélírás módszerébõl és Pál sajátos helyzetébõl érthetõk. Pál a leveleit munkatársaival írta, akiknek nem egyszerûen szóról-szóra diktált, hanem – ókori szokás szerint – elmondta gondolatait és irányelveket adott. A munkatársak leírták a levelet, Pál átnézte, esetleg javított rajta és láttamozta. Ebbõl a helyzetbõl következett, hogy Pál Timotheust hat levelében társszerzõként említi (1Thessz 1:1; 2Thessz 1:1; 2Kor 1:1; Fil 1:1; Kol 1:1; Filem 1). A Pásztori Levelek esetében nyilvánvalóan más munkatársa volt Pálnak, hiszen Timotheus nem volt vele. A 2Tim 4:11–12-bõl Lukács, de még inkább Tichikus személyére lehet következtetni. Ezen kívül tekintetbe kell venni, hogy Pál a 2Tim írása idején fogságban volt, bilincsekben, ezért sem írhatott saját kezûleg. Valamelyik bizalmas munkatársa foglalhatta írásba üzenetét. Akárhogyan áll is a dolog, bárki vezette is a tollat a Pásztori levelek írásánál, azok jellegzetesen Pálnak, a pogányok apostolának az alkotásai, a Pál üzenetét és rendelkezéseit, theologiai és egyházkormányzati testamentumát tartalmazzák.

A levelek címzettjei.

Timotheus Lisztrából származik, apja görög, anyja zsidó származású keresztyén volt (ApCsel 16:1). A 2Tim 1:5-ben Pál említi Timotheus anyjának (Euniké) és nagyanyjának (Lóis) a nevét, akiknek az igazi hitére emlékezteti az apostol szeretett tanítványát. Pál, közvetlenül a második missziói útja elején, a Barnabással történt szakítás után kapja mintegy isteni ajándékként Timotheust, aki élete végéig leghûségesebb munkatársa (Fil 2:20) volt, szellemi hagyatékának örökösévé és munkája folytatójává lett. Timotheus elõször Süással együtt kiséri az apostolt missziói utain (ApCsel 17:14k.; 18:5; 19:22; 20:4), hamarosan azonban önálló feladatokat is kap. Pál athéni tartózkodása alatt Timotheust Thessalonikába küldi a gyülekezet erõsítésére (1Thessz 3:2). Ugyancsak különleges feladattal megy a meghasonlott korinthusi gyülekezetbe, hogy emlékeztesse a gyülekezetet arra a hamisítatlan evangéliumra, amelyet Pál igehirdetése által nyertek (1Kor 4:17; 16:10). Fogsága idején Pál azzal a feladattal küldi Timotheust Filippibe, hogy hírt vigyen neki a szeretett gyülekezet helyzetérõl (Fil 2:19–23). ApCsel 20:4 szerint elkísérte az apostolt utolsó jeruzsálemi útjára. A Kol és a Filem levél tanúsága szerint fogságában is kísérõje volt (Kol 1:1; Filem 1). A fogoly Pál bensõséges szavakkal emlékezik meg arról a segítségrõl és vigasztalásról, amit Timotheus jelentett neki (Fil 2:22).

A Pásztori Levelekben az apostol egykori ifjú kisérõje már felelõs evangélistaként (2Tim 4:5) áll elõttünk, aki Kis-Ázsia gyülekezeteiben Pál teljhatalmú megbízottja, a gyülekezeteknek püspököket, azaz felvigyázókat és lelkipásztorokat választ, presbitereket rendel és egyházfegyelmi ügyekben dönt (1Tim 3; 5:22kk.), és tévtanítók ellen védi az evangéliumot, a Krisztusról szóló apostoli bizonyságtételt. A 2Tim-ban a vértanú halál elõtt álló apostol hívja magához a leghûségesebb tanítványt, hogy rábízza testamentumát és szolgálatának folytatását (2Tim 4:9; 4:21). Legutoljára a Zsidókhoz írt levél ad hírt róla, amint fogságából szabadult (Zsid 13:23). õsi keresztyén hagyomány szerint Efézus elsõ püspöke volt.

Titus Pálnak pogányból lett keresztyén munkatársa. Feltûnõ, hogy az ApCsel hallgat róla. Pál elõször Gal 2:1-ben említi. Elkísérte Pált Jeruzsálembe az apostoli zsinatra, ahol az oszlopapostolok és Pál megegyeztek a missziói mezõk felosztásában és a pogányokból lett keresztyéneknek a mózesi törvényektõl való szabadságában. Késõbb, Timotheushoz hasonlóan Titus is önálló feladatokat kap. Pál megbízásából õ viszi az ún. „könnyek között írt levelet” a korinthusi gyülekezetnék. Bölcs magatartásával kibékíti a gyülekezetet az apostollal, és összegyûjti a jeruzsálemi gyülekezetnek szánt szeretetadományokat (2Kor 2:13kk.; 7:13kk.; 8:6). Ugyancsak õ vitte késõbb a 2. Korinthusi levelet, és ezzel elõkészítette az apostol útját a gyülekezetben (2Kor 8:16–24). 2Tim 4:10-ben olvassuk, hogy a Rómában fogoly Pál Titust Dalmáciába küldi. Titus végül a krétai keresztyén gyülekezetek szervezõje és vezetõje lesz, szintén Pál apostol megbízásából (Tit 1:5). Õsi keresztyén tradíció szerint 94 éves korában hal meg Gortinában, Kréta szigetén.

A levelek keletkezési helye és ideje.

1Tim feltételezi, hogy Pál és Timotheus a levél írása elõtti idõben együtt munkálkodtak Efézusban. Ezután Pál elment Macedóniába, ahonnan szóban küldött rendelkezései megerõsítésére és az idõközben támadt kérdések megoldására segítségül írja ezt a levelet Timotheusnak és a rábízott efézusi, ill. kisázsiai gyülekezeteknek (1Tim 1:3).

A 2Tim írásának idején az apostol Rómában van, fogságban (1:8.17), mint valami bûnözõ, bilincsekbe verve szenved az evangéliumért (2:9). Bár elsõ tárgyalása kedvezõen folyt le, bizonytalan ügyének kimenetele felöl és számol kivégzésével 4:16–18; vö.( 4:6.9.21). A Troasban hagyott kabátja, a Korinthusban maradt Erastus és a Milétusban megbetegedett Trofimus utalnak a fogságba esés elõtti mûködési területére (4:13.19–20). Titus levelébõl értesülünk, hogy a levél írásának ideje elõtt közvetlenül, Pál és Titus együtt munkálkodtak Kréta szigetén (1:5). Pál ezután visszautazott a szárazföldre és Nikopolisban kívánta tölteni a telet (3:12). Mivel egyik levélben sem találunk olyan hely- és idõmeghatározást, amelyiket be tudnánk illeszteni az ApCsel-ben vázolt Pál-életrajz valamelyik helyére, új támpontokat kell keresnünk a Pásztori Levelek keletkezési idejének a meghatározására. Pál életének egy ilyen, az ApCsel által fel nem jegyzett szakaszát valószínûvé teszi az I. Kelemen levél feljegyzése (5:7), amely szerint Pál apostol halála elõtt még Hispániában is mûködött. A Kr. u. 96-ban kelt I. Kelemen levél szerzõje még az apostoli, õskeresztyén nemzedékhez tartozott és megbízható adatai lehettek Pál élete végérõl. Az I. Kelemen levél azt is állítja, hogy Pál a Néró féle üldözések idején Rómában halt vértanú halált. A Római levélbõl tudjuk, hogy maga is számított Hispániába menni, hogy ott is hirdesse az evangéliumot (Róm 15:24.28). Valószínû tehát, hogy az elsõ fogságából szabadulva, a hispániai útján még egyszer meglátogatta a kisázsiai és görögországi gyülekezeteit. A Pásztori Levelekben vázolt gyülekezeti fejlõdés és theologiai helyzet az apostol mûködése legutolsó éveire mutat. Ezek szerint a Titushoz és a Timotheushoz írt I. levelet kb. Kr. u. 63-ban írhatta Pál, a Timotheushoz írt II. levelet pedig Kr. u. 64-ben, közvetlenül halála elõtt.

A levelek tartalma és theológiája.

Az 1Tim tartalma: 1. Timotheusnak a törvényeskedõ tévtanítók ellenében határozottan kell képviselnie az ingyen kegyelembõl, hit által való megigazítás evangéliumi tanítását (1:1–20). 2. A gyülekezet helyes rendje, ha istentiszteletével és életével támasztja alá az evangéliumi bizonyságtétel hitelét (2:1–15). 3. A gyülekezet vezetõinek, a püspököknek és a diakónusoknak feddhetetlen életûeknek és tanításra alkalmasaknak kell lenniük (3:1–13). 4. A keresztyén hit foglalata (3:14–16). 5. A tévtanítók aszketikus tanainak cáfolata. Tanítás a helyes keresztyén önmegtartóztatásra és kegyességre (4:1–16). 6. Az özvegyekrõl és a presbiterekrõl (5:1–25). 7. A gyülekezetekben élõ keresztyén rabszolgák magatartásáról (6:1–2). 8. A tévtanítók leleplezése. Fõ jellemvonásuk a felfuvalkodottság és a pénz szerelme (6:3–10). 9. Lelkigondozói tanácsok Timotheusnak a hit harcához (6:11–16). 10. Tanács a gazdag keresztyéneknek (6:17–19). 11. A levél summája: Timotheusnak a feladata a hamisítatlan evangéliumi hagyomány megõrzése és harc a hamis tanok ellen.

A 2Tim tartalma: 1. Hálaadás Timotheus hitéért. Vágyódás a szeretett tanítvány után (1:1–5). 2. Timotheus ne szégyellje a fogoly Pált és az általa képviselt evangéliumot, mint sok hûtlen munkatárs tette (1:6–18). 3. Timotheusnak az evangéliumért meg kell harcolnia az igaz harcot. „Militia Christi” (2:1–13). 4. A tévtanítókat határozottan, mégis a szelídség lelkével kell megtérésre inteni (2:14–26). 5. A Krisztus visszajövetelét megelõzõ idõk jellemvonása a tévtanítás (3:1–9). 6. Az apostoli hagyomány és a Szentiratok jelentõsége az igazságban való megmaradáshoz (3:10–17). 7. Pál ünnepélyes esküvel kötelezi Timotheust a vállalt szolgálat elvégzéséhez, az evangélium és az apostoli kerygma megtartásához (4:1–5). 8. A vértanú halál elõtt álló apostol számadása és reménysége (4:6–8). 9. A fogoly Pál helyzete és utolsó intézkedései a gyülekezetek érdekében (4:9–22).

A Titushoz írt levél tartalma: 1. Üdvözlet. Titus egyházkormányzói feladata Krétán: presbiterek és püspökök rendelése (1:1–9). 2. A tévtanítók ellen Titusnak határozottan kell küzdeni (1:10–16). 3. A gyülekezet különbözõ korú és nemû tagjai megszentelt életükkel tegyek hitelessé az evangéliumi hitet és bizonyságtételt (2:1–10). 3. Isten kijelentett üdvözítõ kegyelme és emberszeretete új életet teremt bennünk. Ez megszentelt életre és emberszeretetre kötelez (2:11–3:8). 4. A tévtanítók ellen egyházfegyelmi úton kell eljárni, de Krisztus lelkületével (3:9–11). 5. Intelem a gyakorlati keresztyénségre, a cselekvõ szeretet szolgáló magatartására. Üdvözletek (3:12–15).

A Pásztori Levelek theologiájáról a páli szerzõség kérdésénél már részletesen beszéltünk. Ezek után ennek a theologiának az indítékaira és fõbb témáira szükséges utalni.

Az egyház növekedése, a gyülekezetek szaporodása megkívánta, hogy az evangélium hirdetésének és a keresztyén szolgálatnak megfelelõ kereteket adjanak az õsegyház vezetõi. Fontos volt a charismatikus jelenségek sodró áradatát partok közé terelni, hogy az öncélú sodrás helyett megtermékenyítõ erõ fakadjon belõle. A Pásztori Levelek ennek az egyháztörténeti folyamatnak jelentõs dokumentumai. Az egyház bizonyságtételének egysége és hitele mindenek elõtt tanfegyelmet kívánt. Ezért az apostoli kerygma-tál idegen tanítások ellen, ha szükség volt rá, egyház-fegyelmi úton is fel kellett lépni. Az egyház bizonyságtételének hatékonysága megkívánta az istentiszteleti fegyelmet is, de az egész keresztyén életfolytatás fegyelmét. A gyülekezet szociális problémáknak megoldására fontos volt a szeretetszolgálat hatékony megszervezése. Mindennek a szabályozására szükség volt presbitériumokra és lelkipásztorokra, azaz az egyházkormányzat megszervezésére. Mindennek szilárd alapja az „egészséges, józan”, azaz hamisítatlan apostoli tanítás Isten üdvözítõ szeretetérõl és ennek etikai következménye, a mindenki elõtt nyitott, szeretetben szolgáló gyülekezeti élet.

Irodalom.

B.t Weiss: Die Briefe Pauli an Timotheus und Titus, (Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament) 1902; Dibelius-Conzelmann: Die Pastoralbriefe, (Handbuch zum Neuen Testament 13) 1955; J. Jeremias: Die Brfefe an Timotheus und Titus, (Das Neue Testament Deutsch 9) 1963; G. Holtz: Die Pastoralbriefe, (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament XIII) 1965. E. F. Brown: The Pastoral Epistles, (Westminster Comm.) 1917; W. Lock: The Pastoral Epistles, (International Critical Comm.) 1924; E. F. Scott: The Pastoral Epistles, (The Moffat NT. Comm.) 1941; 1948; B. S. Easton: The Pastoral Epistles, 1947; F. D. Gealy: The Pastoral Epistles (The Interpreters Bible) 1955; Ch. K. Barret: The Pastoral Epistles (The New Clarendon Bible) 1962; C. Spicc: Les Epîtres Pastorales, 19473; A. Boudou: Les Epîtres Pastorales (Verbum Salutis 15) 1951.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!