//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- ÚJSZÖVETSÉG Apostolok levelei - Jelenések
könyve
- ÚJSZÖVETSÉG Apostolok levelei - Jelenések
könyve
:

RÓMAI GYÜLEKEZETHEZ IRT LEVÉL Bevezetés
Dr Varga Zsigmond professzor

RÓMAI GYÜLEKEZETHEZ IRT LEVÉL Bevezetés
Dr Varga Zsigmond professzor


A RÓMAIAKHOZ ÍRT LEVÉL MAGYARÁZATA

Írta: Dr. Varga Zsigmond professzor

Bevezetés

A római gyülekezet keletkezése és helyzete.

A római gyülekezetet nem Pál alapította: ő nem is járt Rómában a levél írása előtt. A levélen kívül az ApCsel 28:13k.-ből értesülünk a gyülekezetről, de keletkezésének körülményeiről itt sincsen szó. A Róm egészéből kétségtelen, hogy a levél keletkezésekor már nem jelentéktelen múlt van a gyülekezet mögött. Itt kell felfigyelnünk az ApCsel 18:2-ben olvasható adatra, amely arról számol be, hogy Aquila és Priscilla Korinthusban házába fogadja Pált: ez a házaspár nemrégiben hagyta el Rómát Claudius (41–54) rendelkezése alapján, így kerültek Korinthusba. Hogy zsidókeresztyének, ahhoz nem fér kétség: különben aligha viselkedtek volna így a keresztyén Pállal. Ti. a Claudius-edictumról a profán történetirodalomból is értesülünk, ha egy kissé különös formában is. Suetonius, aki Kr. u. 120 körül írja meg a római császárokról készült életrajzait, az egyébként toleránsnak ismert Claudiusról ezt a megjegyzést teszi: Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit (a Chrestus bujtogatására állandóan zavargó zsidókat eltávolíttatta Rómából). A feljegyzést az eseménytől mintegy 70 év választja el, így nem csoda, ha az ábrázolás torzít.

A valóságos helyzet az lehetett Rómában, hogy a harminc-negyvenezer főnyi zsidóság kórében egyre élesedő válságot idézett elő „Krisztus neve”. A keresztyénné lett zsidóságot a zsinagóga vezetősége és többi tagja olyan módokon kezdte álláspontjáért felelősségre vonni, hogy ez Claudius figyelmét is magára vonta. Mivel pedig a főváros nyugalmát nagyon fontosnak tartotta, korábbi rendelkezéseihez híven úgy intézkedett, hogy minden zsidó hagyja el a várost. Lehet, hogy maga Claudius sem tájékozódott pontosabban a zavargások lényegéről, csak annyit tudott, hogy zsidók felelősök érte, ezért summásan minden zsidó eltávolítását rendelte el: éppen Aquiláék példája mutatja, hogy keresztyén és nem keresztyén zsidók között különbségtételre gondolni sem lehet. A mondottak után még kevésbé csodálkozhatunk Suetonius adatának megfogalmazásán: Chrestus egyébként is igen gyakori rabszolganév volt a Birodalomban (a Chrestus – Christus alakváltakozás az akkori görög kiejtésből is tökéletesen érthető, az sem bizonyos, hogy nincsen-e benne gúnyolódó-gyalázkodó szándék, ti. a gör. chréstos melléknév jelentése a mi „jámbor” szavunkéhoz hasonlóan tolódott el: „hasznos, derék, jóságos” – majd: „együgyű, balga”). Pál és Aquiláék találkozása Korinthusban a 49/50. évben történt, ebben az időben tehát Rómában már kellett gyülekezetnek lennie.

Sehol nem esik szó viszont arról, hogy a gyülekezet keletkezése egyetlen személy szolgálatához fűződnek. Így arra kell gondolnunk, hogy a gyülekezet keletkezése nem tervszerű missziói munka eredménye, hanem a diaszpora és Palesztina között fennálló kapcsolatok gyümölcse. Így a gyülekezet eleinte föltétlenül zsidókeresztyén jellegű, a pogányokból lett keresztyének a prozelitus-fokon át kerülnek bele ebben a kezdeti időben. Viszont a Claudius-edictum után a gyülekezet élete egészen más irányban fejlődik, mintha továbbra is a zsinagógához lett volna kötve. A zsidókeresztyén tradíció folyamatossága megszakad, a folyamatosságot a pogánykeresztyének őrzik, amíg csak a Claudius-edictum hatályát nem veszti Nero (54–68) első éveiben. Amikor bizonyára jelentős számú egykori zsidókeresztyén tagja tér vissza a gyülekezetnek Rómába, itt a gyülekezetben megváltozott helyzet fogadja őket. A pogánykeresztyének hálátlan módon, az „idők jeleinek” helytelen megítélésével, Isten olyan ítéletének tartják a történeteket Izráel fölött, amelynek alapján feljogosítva érzik magukat arra, hogy ellenük forduljanak, mintha nem nekik kellene a legjobban tudniuk, hogy „az üdvösség a zsidóktól van”; hiszen ők a törvény alatt és a körülmetélkedés szövetségének tagjaiként találták meg a Krisztust, tehát Izráel sajátos útján jutottak el az üdvösségre, noha testi származásuk szerint pogányok voltak.

Így érthető helyesen a levél számos részlete, és mindehhez hozzá kell vennünk azt, hogy Pál nem ismerte személyesen a gyülekezetet. Róluk kapott hírek és általános missziói tapasztalatai alapján alkot képet róluk magának, és ez a kép az alapja a gyülekezethez intézett konkrét tanításainak is. Ezért a helyzetre való utalásai nem is olyan világosak, mint más leveleiben. Ehhez járul az is, hogy a levélnek egy jelentős része azt a célt szolgálja, hogy a Pál személyével és apostoli szolgálatával kapcsolatban a gyülekezetben élő helytelen elképzeléseket helyreigazítsa, mert Pál tudja, hogy a gyülekezethez is jutottak el hírek róla, és ezek nem is mindig a legkedvezőbb színben tüntetik fel.

A levél írásának célja.

Róma fontos Pálnak azért, mert ha gyülekezete pillanatnyilag kicsiny is, maga a város mégis a világ fővárosa, és Pál jól tudja, hogy ez milyen távlatokat nyithat meg munkája előtt. De a Róm 15:23-ból azt is megtudjuk, hogy Pál a maga sajátos misszió-értelmezése alapján Keleten végzett missziói munkáját lezártnak tartja, úgy véli, hogy nincs alkalma (topos) tovább a szolgálatra. Azok a gyülekezetek, amelyeket egy-egy vidék centrumában alapított most már folytatják az általa megkezdett munkát, ő pedig azt nézi, hogy mi van még előtte. Így fordul Nyugat felé, ahol Hispania valóban a „föld végső határa” számára. Az új munka egészen más természetű, mint eddigi munkája volt, de az bizonyos, hogy ennek a kulcsa is Róma. Mindez persze nem mond ellene annak, hogy Pál a Róm-ben a gyülekezetet látja maga előtt in concreto minden kérdésével, és ezekre igyekszik válaszolni. A levél semmiképpen nem theológiai monológ, hanem a gyülekezettel folytatott valóságos párbeszéd. Témakörének gazdagsága is onnan érthető, hogy a gyülekezet valóságos kérdéseinek tárgyalása közben érintenie kell a keresztyén hit és igehirdetés középponti kérdéseit, de félreértjük a levelet, ha a páli theológia elméleti teljességre törekvő szisztematikus foglalatát keressük benne, és fejezeteiből közvetlenül akarunk kiolvasni valamiféle dogmatikát.

A levél eredetisége és egysége.

A levél említése az egyház életében egészen korai (1Kel 35,6), használatával is hamar találkozunk (Ign ad Polycarpum 6:2). Szövegállománya vet fel egy-két kérdést. Sokak szerint a 16. rész a maga egészében nem tartozik a Róm-hoz, azonban éppen a szöveghagyományozás vall arra, hogy a 16:1–23 a levélhez tartozó, eredeti páli egység. Markion ti. a 14:23-nál befejezettnek tekinti a levelet, majd némely szöveg ehhez csatlakozóan adja a 16:25–27 doxológiáját. Ezt a kisebb egységet aztán főként elütő stílusa miatt még többen tartják későbbi eredetű, nem páli részletnek. Viszont éppen Markion magatartása szól ez ellen a feltevés ellen, egyébként ilyen és hasonló stílustörések az ókori levél elkészülésének technikáját ismerve sokszor nagyon is érthetők.

A levél keletkezésének helye és ideje.

A Róm egész szituációja (Pál indul Jeruzsálembe a kollekta átadására 15:25; jelenleg Achaiában lehet, mert ezt említi Makedónia mellett 15:26) arra utal, hogy a levél Korinthusban keletkezett, Pál utolsó, három hónapos ottani időzésekor, 56-ban vagy 57-ben. Ezt alátámasztja az is, hogy a levél elvitelével megbízott Phoibé (16:1) Kenkhreai-ból, Korinthus egyik kikötő városából származik.

A levél tartalmi sajátosságai.

A Róm már említett műfaji jellegzetességével nem áll ellentétben, ha azt mondjuk, hogy Pál „az ő evangéliumát” (2:16; 16:25) fejti ki benne lehető teljességgel, még pedig egy olyan igehirdetés formájában, amelynek textusa a Hab 2:4-beli mondat: ho dikaios ek pisteós zésetai. Zsidókból és pogányokból lett keresztyéneknek egyaránt arról szól alapvetően az igehirdetés, hogy kegyességünkben Istenre kell esnie minden hangsúlynak, és el kell némulnia minden oldalról jövő, bármily vélt alapra támaszkodó dicsekvésnek (3:19k.). A levél főbb gondolatkörei ezek:

a) a kegyelemről úgy tanít a levél, mint amely előzménye a hit által való megigazulásnak, mértéke minden elképzelést meghalad; és ahogyan egynek engedetlensége folytán mindenkire kihatott a kárhozat, úgy egynek engedelmessége által kihat mindenkire a kegyelem;

b) a törvényről azt mondja el a levél, hogy pneumatikus valóság, és Isten tervében az a sajátos funkciója, hogy tudatossá tegye az ember előtt a bűnt;

c) a „hit törvénye” az ember életének egyedüli megoldása: a hit magában foglalja az engedelmesség mozzanatát is: a váltság tényeinek indicativus-át mindig követi az erkölcsi imperativus;

d) a reménység ad erőt az embernek az engedelmességre, és ez állítja az embert a jövőre nézve sajátos szolidaritásba az egész teremtett világgal;

e) a privilégiumok haláláról tanít a levél abban az értelemben, hogy a kiváltságok nem szűnnek meg, hanem új értelmet kapnak a nagyobb felelősség irányában;

f) a világi hatalom iránti engedelmességről a római gyülekezethez a maga konkrét élethelyzetében szól, így mutat rá Isten akaratára, amelyet minden időszakban minden egyháznak a maga sajátos élethelyzetében kell újra megértenie;

g) Izráel és a pogányok viszonyáról szólva Isten üdvözítő tervének összefüggésében ismerteti ezt először, azzal az igénnyel, hogy a római – gyülekezet önkörén belül is ennek megfelelően rendezze ezt a kérdést.

A levél gondolatmenete.

A bevezetés, a gyülekezet üdvözlése (1:1–7) és a levelekben szinte kötelezően szokásos hálaadás (1:8–17) után. a következő nagyobb egységeket találjuk: „Nincsen igaz egy sem” 1:18–3:20; „Isten igazsága a Krisztusban való hit által mindazoknak, akik hisznek” 3:21–8:39; Izráel és a pogányok 9:1–11:36; intelmek a gyülekezethez 12:1–15:13; személyes közlések 15:14–33; ajánlás, üdvözlések, záró intelmek 16:1–24; doxológia 16:25–27.

Irodalom.

Heim, Karl: Der Römerbrief. Nachschrift der Vorlesung im Winter-Samester 1924/25 (sokszorosított kézirat). Schlatter, Adolf: Der Brief an die Römer. Erläuterungen zum Neuen Testament 5. kötet, 8. kiadás 1928. Schlatter, Adolf: Gottes Gerechtigkeit. 1931. Lietzmann, Hans: An die Römer. Handbuch zum Neuen Testament, 8. kötet, 4. kiadás 1933. Barth, Karl: Der Römerbrief. (Új, átdolgozott kiadás, 8. lenyomat) 1947. Brunner, Emil: Der Römerbrief. Bibelhilfe für die Gemeinde Neutestamentliche Reihe, 6. kötet 1951. Gaugler, Ernst: Der Römerbrief. Prophezei – Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde. 1–2. kötet, 1959. Althaus, Paul: Der Brief an die Römer. Das Neue Testament Deutsch – Neues Göttinger Bibelwerk, 6. kötet, 8. kiadás 1954. Michel, Otto: Der Brief an die Römer. Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament (Meyer), 11. kiadás 1957. Schmidt, Hans Wilhelm: Der Brief des Paulus an die Römer. Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament (Fascher), 6. kötet 1962.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ingyenes, magyar nyelvû nyomozós kalandjátékok lebilincselõ történetekkel és grafikával! www.cluequestgame.hu    *****    A nagy nyári melegben hûsöljetek a Vízibálon a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Szobafestõ Budapest területén, legyen szó tisztasági festésrõl, vagy komplexebb munkálatokról, mi rendelkezésre állunk!    *****    Svéd termék a legjobb áron! Regisztrálj vásárlónak és kapj egyszeri 2000 Ft-ot és 15% kedvezményt a katalógusból! Svéd    *****    Azariah - RAMPAPAPAM formabontó verzióban, hallgasd, likeold, mutasd meg a spanodnak is :D    *****    ClueQuest- Új, ingyenes online nyomozós játék! Fejtsd meg a rejtélyt, és találd meg a tettest!Gyere cluequest.gportal.hu    *****    Szobafestõ Budapest    *****    Svéd termékek!Csatlakozz hozzám és kapj 2000,- Ft kedvezményt-15% kedvezmény a katalógus árból!Parfümök, szépségápolás!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha érdekelnek az animék,mangák,videojátékok, japán és holland nyelv és kultúra, akkor látogass el a személyes oldalamra.    *****    Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.