//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
- A SZLOVÁKIA MAGYAROK KÉNYSZERTELE-
PÍTÉSEINEK EMLÉKEZETE 1945 Tanulmányok,
családtörténetek, visszaemlékezések
:

10. BENKEPATONY DR. SZÍJJ FERENCNÉ NAGY KATALIN: BENKEPATONY, NEGYED - MÖZS, ETE

10. BENKEPATONY DR. SZÍJJ FERENCNÉ NAGY KATALIN: BENKEPATONY, NEGYED - MÖZS, ETE


BENKEPATONY

 

DR. SZÍJJ FERENCNÉ NAGY KATALIN

 

BENKEPATONY, NEGYED – MÖZS, ETE

 

A szüleimen esett igazságtalanság végigkísérte egész életemet.”

 

Késõi gyermekként születtem, harmadiknak a családban. Édesapám negyven, édesanyám pedig harmincöt éves volt, a két nõvérem is tíz, illetve tizenegy évvel idõsebbek nálam. Édesanyám súlyos érrendszeri megbetegedése ellenére, több hónapos kórházi ápolást is vállalva hozott a világra a pozsonyi kórházban.

 Azt mondják a lelkek kutatói, hogy az életére kiható alapvetõ környezeti hatásokat az ember a tudatra ébredése és az írni-olvasni tanulása, azaz tízéves kora alatt kapja meg. Ez az idõszakom nagyon ellentmondásos volt, a háború elõtti idõre esett. Részese lehettem a késõi születés minden áldásának. Nagy szeretet vett körül mind a családban, mind a környezetében. Magam körül tudhattam az évszázadok alatt kemény munkával megszerzett apai gazdaság biztonságát Benkepatonyban és az ilyen gazdaság megszerzésének, megtartásának elõrelátó, rendszeres, szorgalmas mindennapi megjelenését az anyai gazdaságban, Negyeden.

 Kisgyermekként semmit sem tudtam a nemzettudatról, de azt éreztem, hogy a mi családunk nem volt kirekesztõ. Sohasem hallottam arról, hogy ki honnan jött, honnan származik, csak arról, hogy hogyan dolgozik. A világháború nagy harcokat nem hozott nálunk (édesapám a szlovák nyelvtudásával megértette magát az oroszokkal), de annál nagyobb törést jelentett az életünkben. A Csallóköz ismételt elcsatolásával megkezdõdött az erõszakos szlovákosítás. Tudvalevõ, hogy az erõszak erõszakot szül, a békés lelket felháborítja. Édesapám mindent elviselt, de a magyarsága feladását nem tudta elképzelni, és ezt, ha kellett, ki is mondta. Sajnos többször mondhatta a kelleténél, mert mi nem is a kitelepítendõk, hanem a deportálandók listájára kerültünk, mégpedig a Szudéta-vidékre, a rézbányászatba. Ekkor már éreztem valamit a nemzettudatból, mert iskolakötelességem ellenére édesapám nem engedett szlovák iskolába, inkább magánúton taníttatott. Keresztanyám tanítónõ volt, s odahaza tanultam.

Úgy éreztük, itt a vég. Édesapám talán úgy gondolhatta: inkább a halál, mint a Szudéták. A nõvéreim, akik akkor már középiskolás nagylányok voltak, az Ipolyon keresztül átszöktek Magyarországra, ahol rokoni segítséggel munkát találtak, tisztességgel helytálltak, és becsületes férjeket is találtak. Nekünk azonban ezek után nem volt maradásunk, menekülnünk kellett. Beteg édesanyámmal, felbatyuzva, éjszaka menekültünk el a faluból. Elõször Negyedre menekültünk anyai nagyszüleimhez. Itt már javában folytak a kitelepítés elõkészületei. Mindenkivel közölték, ki, mikor, milyen vagonba, milyen sorrendben köteles rakodni. Csak mi voltunk üldözöttek az üldözöttek között, mert mi semmiféle listán nem szerepeltünk. A nagyszüleim úgy oldották meg a helyzetet, hogy egyszerûen bevontak bennünket maguk közé, a részükre kijelölt marhavagonokba és az õ útlevelükkel igazoltak bennünket a határon.

 Hogy mindezt hogyan, mi módon tették, máig sem tudom, de arra emlékszem, hogy 1947-ben egy szép napon megérkeztünk Tolna-Mözs vasútállomásra. A vasútállomáson nagy felirat díszelgett, amelyet én akkor még csak betûzni tudtam, de a felnõttek hangosan olvasták:

MEGSEGÍTÜNK BENNETEKET DRÁGA MAGYAR TESTVÉREK!

Mözs községbe szállítottak bennünket, amely többségében sváb település volt, de nagyon sok sváb családot kitelepítettek Németországba. Az õ házaikba telepítettek bennünket. Mi egy jó állagú, szép, polgárias küllemû házba kerültünk, amelynek nagy udvara, kertje, célszerûen kiépített gazdasági épületei voltak. Majdnem úgy nézett ki minden, mintha elõzõ nap hagyták volna el. Csak jóval késõbb, felnõttként éreztem meg, mit élhettek át a szüleim mindezt látva és közben a sajátjukra gondolva. Felkiáltójelként még egy „lakónk” is akadt. A kiûzött sváb családból a nagymama nem volt hajlandó elmenni, és minden veszélyt, megaláztatást vállalva ott maradt a házban. Mivel a részünkrõl inkább megértést kapott, csak azt kérte, hogy a ház hátsó részében egy szobában lakhasson. Így is történt, és attól kezdve ebben a vegyes négyesben éltük további életünket, amelynek során sok megpróbáltatásban volt részünk, de a sváb mamával sohasem volt bajunk.

35

Lett azonban bajunk a megélhetésünkkel. A szüleim kaptak ugyan földet, de természetesen a határ legértéktelenebb részén, mivel csak ott volt szabad terület. Így aztán viszonylag könnyen ment az erõszakos tagosítás. Édesapám nem tudta elviselni, hogy immár másodszor Magyarországon is megfosztják a tulajdonától, ezért inkább megtartotta földjeit, megpróbált maga gazdálkodni. Ezzel csak azt érte el, hogy kuláklistára került, és az akkori politika mindennapi célpontjává vált.

 Én különbözeti vizsgával mindjárt a negyedikbe léptem. Kitûnõ tanuló voltam, szerettem a faluközösséget, részt vettem az énekkarban és a különbözõ hagyományõrzõ eseményeken. Barátságokat kötöttem sváb, szlovák, zsidó, magyar nemzetiségû fiúkkal, lányokkal, és nyomát sem tapasztaltam semmiféle megkülönböztetésnek. Velem szemben mégis mások voltak a követelmények. Ha én véletlenül valami kis csínytevés folytán elmosolyodtam a kórusban a csasztuska közben, másnap édesapám mehetett raportra a tanácsházára, hogy milyen nevelésben részesülök odahaza. Máskor megszégyenülve kullogtam haza, mert a köztéri faliújság plakátján édesapámat figurázták ki, amint alszik a lyukas zsákokon, miközben mások dolgoznak, és körülötte meg futkároznak az egerek. Ezt a gyermeki „élményt” én sohasem tudom elfelejteni, de sajnos megbocsátani sem, mert nincs kinek.

 A szüleim ekkorra már nem bírták a megpróbáltatást, és feladták a gazdálkodást, a földjeiket. Édesapám malomban dolgozott alkalmazottként, de jóformán a beszolgáltatásra keresett. Betevõ falatunk is alig volt. Ha egy-egy malacot próbáltunk hizlalni, valaki mindig besúgta, és az orrunk elõl vitték el a rekvirátorok. A küzdelembe nekem is be kellett szállnom. A tanulás mellett elszegõdtem facsemetéket kapálni, ami igen nehéz munka volt. A túlélést csak édesanyám takarékos gazdálkodásának köszönhettük.

Tanítónõ szerettem volna lenni, a tanulmányi eredményem erre alapot is adott volna. Jelentkeztem is Hõgyészre, de osztályidegen származásom miatt azt a választ kaptam, hogy menjek esztergályosnak, mert most arra van szükség. Inkább a mezõgazdasági szakiskolát választottam, mert ha nem is szerettem, közelebb állt hozzám. Nyaranta a sajtgyár embertpróbáló körülményei között munkát vállalva igyekeztem szüleimet segíteni. A hullámok mégis összecsaptak a fejünk felett. A házunkat államosították, és amikor visszakaptuk, teljesen lelakva a szüleim csak fillérekért tudták értékesíteni, amelyért a mostani lakóhelyünkön csak egy kis szegényes otthont tudtak vásárolni.

Számukra azonban ez is megnyugvás volt, pedig az édesapám napszámosként naponta hat kilométert tett meg, oda-vissza a munkahelyéig, hogy kevéske keresetet biztosítson a családnak. Ezt is csak néhány évig „élvezhette”, mert hamarosan végleg itthagyott bennünket. Mégis felszabadultabb lélekkel emlékszem ezekre az idõkre, mert az én körülményeim is itt lettek kedvezõbbek. Különbözeti vizsgával felvettek a gimnáziumba, ahol leérettségiztem. Itt adott az Isten becsületes férjet, majd késõbb két gyermeket és immár három unokát. A szüleimen esett igazságtalanság végigkísérte egész életemet. Állandó hiányérzetem volt. Úgy éreztem – és még ma is úgy érzem –, nem tettem meg mindent emberi méltóságuk helyreállításáért. Kapóra jött a kárpótlás. Na majd most! Csak hát mikorra hozzájutottunk ahhoz a fejenkénti százezer forinthoz, akkorra már minden földterület foglalt volt. Felvásárolták a tûzhöz közel lévõk és az ügyeskedõk. Ezáltal olyan emberek jutottak nagy vagyonokhoz, akiknek semmi közük sem volt hozzá. Nem maradt más hátra, mint az üzletelés. A jegyeket hivatalosan hatvan-hatvanöt százalékért vették. Nekem egy magyar „farmer” 95 százalékot kínált érte, egyéves futamidõre. Odaadtam, szerzõdéssel. Gondoltam, inkább nem veszek mosógépet, de legalább hozzásegítek egy magyar embert, hogy felvirágoztassa a magyar földet. A mai napig egy fillért sem láttam belõle, sõt még perköltségeket is fizetnem kellett. Milyen messzire vezetnek egy embertelen politikai döntés következményei!

 „Nem hasznos dolog siránkozni a kiloccsant tej miatt!”– tartja egy angol közmondás. Idõsödve már magam is kezdtem reményvesztetté válni a múlt miatt, amikor a 38 éves fiam „felvilágosított”, nem az anyagi kárpótlás az igazi, hanem az erkölcsi. Ezt pénzben nem is lehet kifejezni, de hatása meghatározó lehet az utódok nevelésében. Ekkor egy kissé megszégyenülve magam is ráébredtem arra, hogy nem szabad hallgatni. Évtizedeken keresztül úgyis hallgatásra kényszerültünk, legalább most, a résztvevõ hitelességével és igényességével meg kell mutatni az igazi, pénzben ki nem fejezhetõ kárt, a lelkek károsodását és annak következményeit.

Adná az Ég, hogy lennének olyan utódok, akik, kölcsönösen önvizsgálatot tartva, képesek lennének megkövetni az elõdöket az elkövetett embertelenségekért, de ezt követõen képesek lennének nyílt tekintettel kezet is szorítani egymással a megbékélésért.

Amíg élünk, remélünk!

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

Halloween mix-ek és Jelmez mix-ek már 500.-Ft/kg-tól 1 zsák 15-18 kg gyors 1-2 napos szállítási határidõ    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és versei a blogon :)    *****    Lilith Megéhezik 4 - Az Apáca Show,a fantasy új epizódja elérhetõ    *****    Felnõtt mesék, különös történetek, némi erotikával fûszerezve. Versek, eszmefuttatások. Underground írások,Sniffanytól.    *****    BLACKPINK NEWS • Gyere és ismerd meg a világ egyik legismertebb és legnépszerûbb dél-koreai bandját, a BLACKPINK-et!    *****    LEPD MEG MAGAD VAGY SZERETTEDET EGY KÜLÖNLEGES MANDALÁVAL, VAGY ÁSVÁNYÉKSZERREL! RENDELÉS ÜZENETBEN VAGY AZ OLDALON!    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    IGAZÁN DÖGÖS ÉS EGYEDI SZERETNÉL LENNI? 10-20% CSAK MA MINDEN ÁSVÁNYKARKÖTÕRE, GYÖNGYKARKÖTÕRE, MEDÁLRA! NÉZD MEG FB-OT!    *****    "Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...