//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

A IV. század palesztinai atyái

A IV. század palesztinai atyái


 

A IV. század palesztinai atyái

Caesareai Euszebiosz valószínűleg a palesztinai Caesareá-ban született 263 tájékán. Órigenész munkássága nyomán a városban már korábban fontos teológiai iskola alakult ki. Pamphilosz presbiter gyarapította a nagy alexandriai könyvtárát. Sokat köszönhet mesterének Euszebiosz is, aki ezért szívesen nevezte magát Eusebius Pamphili-nek. Diocletianus üldözései idején Pamphilosz vértanúhalált halt. Euszebiosz is csak úgy tudta elkerülni a halált, hogy Tírusz-ba, majd az egyiptomi sivatagba menekült. Még ott is elfogták és bebörtönözték. Valószínűleg 313-ban választották Caesarea püspökévé. Hamar belekeveredett az ariánus vitába. Kezdettől fogva jobban érdekelte az eretnekség politikai vetülete, vagyis az egyház és a birodalom egysége, mint a hithez való hűség. A niceai zsinaton arra törekedett, hogy Krisztus istenségét egyszerű bibliai kifejezésekkel írják le, és kerüljék a homoousios kifejezést, mert ez szerinte szabelliánizmushoz vezet. Csak a császár kifejezett óhajára írta alá a hitvallást, belső meggyőződés nélkül. Később nyíltan Nikomédiai Euszebiosz pártjára állt és részt vett a 335-ös tíruszi zsinaton, amely kiközösítette Athanaszioszt. Mindvégig hódolója volt Konstantinnak. Uralkodásának 20. és 30. évfordulóján üdvözlő beszédben magasztalta a császár érdemeit.Ő volt teológiai főtanácsadója, ezért nyilván szerepe volt számos orthodox püspök ellen hozott intézkedésekben. Nem sokkal élte túl a császárt: 339-ben vagy 340-ben halt meg.154


Írásai jórészt fennmaradtak, annak ellenére, hogy hajlott az ariánizmusra. Ennek az az oka, hogy olyan hatalmas történelmi anyagot halmozott fel, hogy nélkülözhetetlenné vált a későbbi történészek számára. Művei azonban nem formai mesterművek és nem is teológiai remekművek. Nem önálló gondolkodó, hanem a múlt nagy tanúja és szolgája.155


Történelmi munkái közül legelőször a Krónikát írta meg, mégpedig már 303 tájékán. Az első rész a világtörténelem összefoglalása a káldeusoktól a rómaiakig, a második pedig egymás melletti oszlopokba (
cronikoi; kavnone") rendezve mutatja be az események párhuzamosan futó szálait. Kiindulópontja Ábrahám születése (Kr. e. 2016/15), és öt világtörténelmi korszakot különböztet meg: Trója elestéig, az első olimpiászig, Dareiosz uralkodásának második évéig, Krisztus haláláig és az utána eltelt időszak. Célja annak kimutatása, hogy a zsidó vallás, amelynek törvényes örököse a kereszténység, a világ legrégibb vallása. Julius Africanusnál jobb művet írt, mert forrásai megbízhatóbbak. Tőle eltérően azért nem Ádámmal kezdi a krónikát, mert véleménye szerint a paradicsomi események nem illeszthetők kronológiai keretbe. A teljes szöveg csak örmény fordításban maradt fenn. Jeromos is lefordította, de ki is egészítette. Ebben a formában gyakorolt óriási hatást a középkori történetírásra is.156


Egyháztörténelme tíz könyvből áll és az egyház alapításától kezdve Licinius vereségéig, vagyis 324-ig számol be az eseményekről. Nem törekszik kiegyensúlyozott és arányos tárgyalásmódra. Már a mű elrendezése is mutatja apologétikai célját: az Isten által alapított Egyházat maga Isten vezette győzelemre a pogány állam ellen. A tíz könyvben megtalálhatjuk a legfontosabb közösségek püspökeinek, a keresztény íróknak és az eretnekeknek listáit. Korának gyors történelmi változásai késztették a szerzőt arra, hogy többször átdolgozza a művet, például átértékelje Licinius szerepét. Az Egyháztörténelem népszerűségét mutatja, hogy hét kézirat is fennmaradt a 9-11. századból.157


Palesztina vértanúi című könyve a szemtanú hitelességével számol be a 303-tól 311-ig tartó keresztényüldözésről. Amikor Maximinus lépett trónra Diocletianus után, az üldözések még kegyetlenebbek lettek, mert mindenkinek áldozatot kellett bemutatnia és ennie az áldozati húsból.158


A Vita Constantini műfaja encomium. Ez a könyv sok vitát váltott ki a kutatók körében. A latin cím félrevezető, a görög jobban mutatja a szerző célját. Ugyanis nem teljes életrajzot akar adni, hanem ismerteti a császárnak azokat a tetteit, amelyeket az egyház érdekében tett. A sok értékes dokumentumot tartalmazó művet később valószínűleg átírták.159


A Laudes Constantini első része valóban a császár dicsérete, a második azonban a Szentsír Bazilika felszentelése alkalmával írt apologétikai célzatú tanulmány. A császár az egyetlen valódi filozófus, mivel ismeri önmagát és a magasságból neki ajándékozott kegyelmeket.160


Apologétikai mű a Praeparatio Evangelica, amelynek fő célja a pogány politeizmus cáfolata és a zsidó vallás felsőbbrendűségének dicsérete, amely előkészítette az utat az evangélium számára. Támadja a görög mítoszokat és az újplatónizmust is. Érvelését ő is azzal támasztja alá, hogy Mózes jóval Platón előtt élt, aki viszont sok mindent tőle vett át.161


A Demonstratio Evangelica a zsidóknak arra a vádjára felel, hogy a keresztények csak a számukra kedvező dolgokat vették át az Ószövetségből, a Törvény kötelezettségeit viszont nem tartják be. Mindkét apologétikai mű végső címzettje valójában Porphüriosz. Órigenész Contra Celsum-jának módszerétől eltérően azonban nem pontról-pontra cáfolja a keresztények elleni vádakat, hanem saját jól kidolgozott rendszerébe illesztveőket nem engedi, hogy az ellenfél elvonja figyelmét a lényeges kérdésekről.162


Exegétikai jellegű művei közül említést érdemel az Onomasztikon, amelyben a bibliai helységnevek gyűjteményét találjuk.163


Dogmatikai mű a két Contra Marcellum, amelyekben szabelliánizmussal vádolja a kisázsiai püspököt.164 Ankürai Markellosz nézeteinek még részletesebb cáfolatát találjuk a De ecclesiastica theologia-ban. De az itt ismertetett teológiai nézet sem tekinthető "egyházi"-nak, hiszen szubordinácionizmust vall.165

Ex Commentáriis Eusébii Caesariénsis epíscopi in Isaíam: I/165-166
Ex Ecclesiástica História Eusébii Caesariénsis epíscopi: I/984-986


Jeruzsálemi Szent Cirill valószínűleg Jeruzsálem-ben született 315 tájékán. 348-ban lett a város püspökévé. Noha felszentelője, a caesareai metropolita ariánus volt, ő mégis a niceai hitvallás védelmezője lett. Ezért háromszor is elűzték székhelyéről. Először egy jeruzsálemi zsinat 357-ben, majd Acacius 360-ban, végül pedig Valens császár 367-ben. A harmadik száműzetéséből csak a császár halála után, 378-ban térhetett vissza. Részt vett a konstantinápolyi zsinaton. Valószínűleg 386-ban halt meg.166


Híresek katekézisei, amelyeket többnyire a Szentsír Bazilikában mondott el, és gyorsírók jegyeztek fel. A beszédek első része a
fwtizovmenoi-nak szólt, akik a nagyböjtben készültek a húsvéti keresztelőre. A második részben az úgynevezett "müsztagogikus katekézisek" tartoznak, amelyeket már a neofwvtistoi hallgattak a húsvét utáni héten. Sokszor hangsúlyozza a disciplina arcani fontosságát.167
Teológiai nézeteiről az újabb kutatások még inkább kiderítették, hogy még kezdeti korszakában sem tekinthetjük ariánusnak. Igaz viszont, hogy igyekezett távoltartani magát korának teológiai vitáitól. Lehet, hogy egyszerűen jobban érdekelték a gyakorlati kérdések, mint az elméleti eszmefuttatások. Világosan tanítja Krisztus istenségét, noha soha nem használja a
oJmoouvsio" kifejezést, mert ragaszkodott a Szentírás szavaihoz. A Szentlélek is részesedik az Atya istenségéből. A Szentlélek is külön személy. A keresztség Krisztus halálából és feltámadásából való részesedés, és sfragi;" aJgiva ajkatavluto". Az ejpiklhvsi" hatására válik a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé. Az eukharisztia vértelen engesztelő áldozat a mi bűneinkért.168

Ex Catechésibus sancti Cyrílli Hierosolymitáni epíscopi: I/120-122; II/761-762, 1288-1289; III/121-123, 358-359, 452-454, 456-457; IV/363-364, 366-367


Laodikeiai Apollinarisz 310 tájékán született. Apja presbiter volt. Apollinarisz Athanasziosz baráti köréhez tartozott, ezért vele együtt közösítette ki szülővárosának ariánus püspöke. 361 tájékán lett Laodikeiá-ban a niceai közösség püspöke. Klasszikus műveltsége és szép szónoki stílusa miatt sikeres tanító lett. Még Jeromost is tanította Antiochiá-ban 374-ben. Athanasziosz és Vazul oldalán harcolt az ariánusok ellen, azonban még életében kiderült, hogy ő is eretnek. Nüsszai Gergely 385-ben írta ellene az Antirrheticus-t. 390 tájékán halt meg.169


Művei közül megemlíthetjük exegétikai írásait, amelyekből csak töredékek maradtak fenn. Írt még apologétikai, polémikus és dogmatikai műveket is. Amikor Julianus császár 362-ben megtiltotta, hogy keresztény szülők pogány iskolába járassák gyerekeiket, Apollinarisz átírta klasszikus formára a Szentírás könyveit, hogy kárpótolja a gyerekeket a veszteségért.170


Teológiája peripatetikus és sztoikus elemekből tevődik össze. Elsődleges célja az ariánizmus cáfolata volt. Nem volt megelégedve az antiochiai iskola megoldásával, ezért jobbat keresett, hogy kizárja két személy jelenlétét Krisztusban. "Megoldása" azonban megcsonkítja Krisztus teljes emberségét, hiszen szerinte Krisztusnak csak teste és
yuch; a[logo"-a volt, a yuch; logikhv helyét pedig az isteni Logosz foglalta el. Tévedésére hosszú ideig nem figyeltek fel Athanasziosz-szal való barátsága és teológusi hírneve miatt. Damasus pápa 377-ben és 382-ben kifogásolta tanítását a római zsinatokon, a konstantinápolyi zsinat 381-ben pedig ünnepélyesen elítélte.171

Szalamiszi Epiphaniosz Eleutheropolisz közelében született, egy judeai faluban, 315-ben. Már fiatal korában tudott görögül, szírül, héberül, koptul és latinul. 335 tájékán Egyiptomba látogatott, és úgy megtetszett neki a monasztikus életforma, hogy hazatérve ő is szerzetesi közösséget alapított. Ennek harminc éven keresztül volt vezetője. Ekkor a ciprusi püspökök metropolitájuknak választották. Szalamisz lett a székhelye, amelyet jelenleg Constantianak hívnak. Az egyház tanításának lelkes védelmezője. Gyakran hiányzik azonban írásaiból a mértékletesség, a bölcsesség és a tapintat.


Tradicionalizmusa tiltakozik mindenféle metafizikai spekuláció ellen. Képtelen volt megérteni Órigenészt is, akit az ariánizmus atyjának tekintett, és az allegorizáló módszerben látta minden eretnekség gyökerét. 392-ben Jeruzsálem-be ment, és János püspök jelenlétében óriású hatású beszédet mondott Órigenész ellen. Követelte, hogy János ítélje el a nagy alexandriait. Mivel ő erre nem volt hajlandó, megszakította vele a kapcsolatot. Nagy megelégedésére szolgált viszont, hogy 400-ban egy alexandriai zsinat elítélte az "eretnekségek hidráját". Epiphaniosz biztatására az alexandriai metropolita, Theophilosz elűzte a nitriai sivatagban élő "hosszú testvéreket", mert órigenista nézeteket vallottak. Ők Aranyszájú Szent Jánoshoz menekültek, azonban Epiphaniosz oda is követte őket. Részt vett a Khrüszosztomoszt elítélő "tölgyes zsinaton". Útközben hazafelé halt meg 403-ban.172


Legtöbb írása olvasmányaiból vett szövegek kompilációja. Gyakran hiányzik belőle a kritikai érzék. Könyvei mégis nagyon értékesek, hiszen sok művet csak az ő beszámolóiból ismerünk. Hiába keressük nála az attikai eleganciát, annál is inkább, mert ellensége volt a klasszikus műveltségnek. A görög filozófiai iskolákat is az eretnekségek közé sorolta. Mivel nyelvezete inkább a koiné hatását mutatja, kevésbé művelt emberek is szívesen olvasták, mások pedig elegánsabb stílusban átírták. Sok olyan mű maradt fenn a neve alatt, amelyhez semmi köze sem volt.173


Legkorábbi írása az Ancoratus, amelyet a pamphiliai Syedra keresztényeinek kérésére írt, hogy jól lehorgonyzott hajóként ellent tudjanak állni az eretnekek, leginkább a pneumatomachusok viharainak. Természetesen szentháromságtani kérdésekkel foglalkozik. Többek között a keresztelési formulából bizonyítja a szentháromsági személyek istenségét.174


A Panarion másik címe Haereses. Ez a legfontosabb műve, amely az eretnek kígyók halálos mérge ellen kínál ellenszert. Nyolcvan eretnekségről tesz említést, de húsz közülük még kereszténység előtti. Köztük vannak természetesen a hellenizmus filozófiai iskolái és a judaizmus szektái is. A keresztény eretnekségek Simon Mágussal kezdődnek és a messzaliánusokkal végződnek.175


A szentképek tisztelete ellen címmel három írását is szokták idézni, amelyekre a későbbi képrombolók szívesen hivatkoztak.176


A neve alatt fennmaradt Physiologus valójában nem aző műve. A keresztény természet-szimbolikát nagymértékben befolyásolta még a középkorban is.177

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj