//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- dr. Perendy László: Patrologia
- dr. Perendy László: Patrologia :

Az alexandriai teológiai iskola

Az alexandriai teológiai iskola


Az alexandriai teológiai iskola

 

200 táján jelentős változás következett be a keresztény irodalom fejlődésében. A második századi apologéták és eretnekellenes írók munkássága előkészítette a talajt a kinyilatkoztatás tudományos igényű elemzésére. Még IreneuszNagy SándorSeptuaguinta, és itt alkotta meg Philón a bibliai és a görög gondolkodás első szintézisét.40


Az erre az iskolára nagyon jellemző allegórikus módszert már Homérosz és Hésziodosz műveiben található mítoszok és mesék értelmezésére felhasználták a pogány szerzők. A sztoikusok különösképpen kedvelték ezt a módszert. Arisztobulosz pedig már a Kr. e. 2. században felhasználja az ÓszövetségPhilón számára az allegórikus vagyis mélyebb jelentés jelzi az igazi valóságot. A keresztény írók azért vették át módszerét, mert meg voltak győződve arról, hogy a Szentírás szószerinti értelme gyakran méltatlan Istenhez. Alexandriai Szent Kelemen már gyakran alkalmazza, rendszert azonban Órigenész alkotott belőle, és ezzel megoldotta a korai egyház egyik legfontosabb problémáját, az Ószövetség értelmezésének kérdését. Igaz viszont, hogy időnként veszélyesnek bizonyult az a törekvés, amely az Írás minden sorában előképet sejtett és elhanyagolta a szószerinti értelmet.41


Az iskola első ismert vezetője a szicíliai Pantenosz. Eredetileg sztoikus filozófus volt, majd megtérése és indiai útja után 180 körül nevezték ki a város katekumen-iskolájának élére. Írásai nem maradtak ránk, bár Marrou szerint ő írta a Diognétoszhoz írt levelet.42 200 körül halt meg, és tanítványa, Titus Flavius Clemens követte a katedrán. Ő 150 táján született pogány szülőktől, valószínűleg Athénban. Megtérése után sokat utazott Dél-Itáliában, Szíriában és Palesztinában, hogy a legkiválóbb keresztény tanítóktól tanulhasson. Végül Pantenosz hatására telepedett le Alexandriában. Septimius Severus üldözése idején Kappadókiába menekült és ott halt meg nem sokkal 215 előtt.43


Noha életéről keveset tudunk, írásaiból jól körvonalazódik egyénisége. A keresztény tudományosság úttörőjének tekinthetjük, hiszen filozófiai, poétikai, archeológiai, mitológiai és irodalmi ismereteit arra használta fel, hogy a keresztény tanítást szembesítse korának eszméivel. Igaz, hogy nem mindig nyúlt az eredeti forrásokhoz, hanem antológiákat és florilégiumokat idéz, tudása mégis a Szentírás, az apostoli és az eretnek irodalom alapos ismeretéről tanúskodik. Bebizonyította, hogy a hit és a filozófia, az evangélium és a világi tudomány nem egymás ellenségei, hanem a kereszténység megkoronázza mindazokat az igazságokat, amelyeket a különböző filozófiai irányzatok tartalmaznak.44


Három hosszabb művét gyakran trilógiaként kezelik, mintha az iskolai oktatás különböző fokozatainak felelnének meg. A
munkássága sem válaszolt arra a kérdésre, hogy vajon az egyházi irodalomnak csak az-e a feladata, hogy fegyverként használják az egyház ellenségei ellen vagy lehet-e békés eszköz is az egyház belső igényeinek szolgálatára. A katekumenok között egyre több művelt emberrel találkozunk. Az ő oktatásukhoz számos tanárt kellett képezni, és ez vezetett a nagy keleti teológiai iskolák létrehozásához. A legnevezetesebb és a legismertebb az alexandriai iskola. A várost alapította Kr. e. 331-ben, és már jóval a kereszténység megjelenése előtt a keleti, az egyiptomi és a görög kultúra találkozási pontjává vált. Itt született meg a értelmezésére. Protreptiko;" pro;" $Ellhna" (Intelem a görögökhöz) apologetikus jellegű, hiszen támadja a mitológiát és védi az Ószövetség ősiségét. Nem tartja viszont már szükségesnek a keresztények elleni rágalmak tisztázását. Rámutat a Logosz nevelő szerepére, amely megmutatkozik az emberiség egész történelme során. A könyv célja, hogy a jó szándékú olvasót az egyetlen igaz filozófia, vagyis a kereszténység elfogadására biztassa.45


A három könyvből álló
Paidagwgov" azokhoz szól, akik hallgattak Clemens biztatására, és elfogadták a keresztény hitet. Most a Logosz fordul hozzájuk és életvitelűk megváltoztatásában segíti a megtérteket. A pai'de" a gnósztikus felfogástól eltérően nem alacsonyabbrendű beavatottakra utal, hanem minden megváltott és a keresztségben újjászületett ember Isten gyermeke. Az ószövetség nevelő ereje elsősorban a félelemre épült, az újszövetségé viszont a szeretetre. Istenben azonban az igazságosság és a szeretet nem zárja ki egymást, ezért néha keserű gyógyszerekkel is gyógyít. A félelem is jó, ha véd a bűn ellen. A második könyvben már a mindennapi élet gondjaival foglalkozik. A kereszténynek nem visszahúzódnia kell a világtól, hanem meg kell szentelnie a város kulturális életét. Az egész mű a Megváltóhoz szóló himnusszal zárul, amelyet valószínűleg maga Kelemen irt, és talán az iskola hivatalos imája volt.46


A „trilógia" harmadik része a
Strwmatei'", vagyis "szőnyegek". Eredetileg Didavskalo" címen akarta megírni, de ez olyan szisztematikus tárgyalásmódot igényelt volna, amely messze állt lelkialkatától. Inkább olyan műfajt választott, amely számos kérdés laza szerkezetű tárgyalását tette lehetővé, a kor irodalmi szokásainak megfelelően. A Strwmatei'" nyolc könyvből áll. Legfontosabb témája a keresztény hit és a görög filozófia kapcsolata. Véleménye szerint az isteni gondviselés a zsidóknak a Törvényt adta, a pogányoknak pedig a filozófiát. Hasznos a keresztények számára a filozófia is, amikor hitük tartalmáról gnw'si"-ra akarnak szert tenni. Messzebb megy, mint Jusztinosz, de mégis hangsúlyozza, hogy a filozófia sohasem veheti át az isteni kinyilatkoztatás helyét. Isten megismerésére csak a hit által lehet eljutni, és a hit minden tudás alapja. A görögök különben is az Ószövetségből merítették filozófiájukat, Platón Mózest utánozta. A többi könyv a hamis gnózis cáfolatával foglalkozik, elénk rajzolva az igazi gnózist. A mű beígért nyolcadik könyve már csak vázlatok formájában készült el.47


Az Excerpta ex Theodoto szintén csak vázlatokból áll. A valentiniánus gnózis nézeteit és Kelemen előtanulmányait találjuk benne. Nagyon nehéz elkülöníteni, hogy mikor van szó saját nézeteiről. A Melyik gazdag üdvözül? című írása Mk.10,17-31-et elemzi. A téma aktuális volt, hiszen hallgatói között voltak gazdag emberek is, tehát foglalkoznia kellett azzal a kérdéssel, hogy az evangéliumi parancsok szószerinti értelemben veendők-e. Ha minden keresztény lemondana vagyonáról, akkor ki tudná támogatni a szegényeket? Biztatásként fogja fel Jézus szavait, hogy szívünk ne tapadjon a pénzhez. A lélek hozzáállása a döntő. A szenvedélyekről kell lemondanunk és nem a gazdagságról.48 Kelemennek is sok műve veszett el. A Protreptikosz és a Paidagogosz az Arethas-kódexben maradt fenn, bár hiányosan, és csak a kódex későbbi másolataiból ismerjük az elveszett részeket. A többi művet általában 11. századi kéziratokból ismerjük.49


Clemens Alexandrinust túlzás nélkül tekinthetjük a spekulatív teológia megalapítójának. Kortársa, Ireneusz a hagyomány embere volt, aki a külső hatásokat veszedelmesnek tartotta. Kelemen is tisztában volt a hellenizálódás veszélyeivel, de a gnósztikusok nézeteit a hit és a tudás viszonyáról végképp nem tudta elfogadni. Ellenfelei a kettőt összeegyeztethetetlennek tartották,ő azonban azt tanította, hogy harmóniájukból születik meg a tökéletes keresztény és az igazi gnósztikus. A hit a filozófia kezdete és alapja. A filozófia azt is bizonyítja, hogy a keresztényellenes támadások alaptalanok.50


Logosztana teológiai rendszerének alapja. A Logoszról vallott nézetei konkrétabbak Jusztinoszénál. A Logosz a mindenség teremtöje, az ószövetségi törvény kinyilatkoztatója. Az idők teljességében megtestesült. Az Atyával és a Szentlélekkel együtt alkotja a Szentháromságot. A Logosz által ismerhetjük meg az Atyát, akinek név nem adható. Krisztus, a megtestesült isteni LogoszKelemen teológiai rendszere azonban nem teljes, mert istentanát nem dolgozta ki.51


Egyháztana szerint az egyház egyetlen, egyetemes, és a keresztények édesanyja. Az egyház éppen egysége ésősi volta miatt különbözik az eretnekségektől. A pogányok és a zsidók megtérésének nagy akadálya, hogy a kereszténységet megosztják a szekták. Az egyházi hierarchia fokozatai az angyali hierarchia mintáját követik. Az angyalok ismerik az emberek gondolatait. Érzékszerveik nincsenek, megismerésük pillanatszerű.52


A keresztségről vallott tanításából kiviláglik, hogy nem feledkezik el a misztériumokról sem, miközben a Logoszt teszi meg teológiai rendszere központjának. Az újjászületés szentségének több nevet is ad:
segítségével támadtunk isteni életre. sfragiv", megvilágosodás, stb.53


Az Eukharisztia áldozati jellegét nem tagadja, bár néha úgy tűnhet, hogy csak a lélek belső, lelki áldozatának tekinti. Ez azért van így, mert a pogány és zsidó értelmezés ellen hangsúlyoznia kell a lelki jellegét, amely a többitől leginkább megkülönbözteti. Az áldozati tárgyakról beszélve megemlíti, hogy a víz használata bor helyett ellene mond az egyház kánonjának.54


Ádám bűnének az volt a lényege, hogy nem hagyta, hogy Isten oktassa és nevelje. Csak a személyes tettek ejthetnek foltot a lelken. Természetesen nem fogadta el a gnósztikus nézetet, hogy az anyag a bűn oka. A keresztény embernek életében csak egyszer lenne szabad bűnbánatot tartania, mégpedig a keresztség előtt. Isten azonban, az emberi gyöngeség figyelembevételével még egy megtérést engedélyez. A keresztség utáni teljes szakítás Istennel már megbocsáthatatlan, de a nem teljesen tudatos szembefordulás nem tekinthető ilyennek.55


A házasságot védi a gnósztikusokkal szemben, akik megvetették. Nohaő az "Úr iránti szeretetből" nem nősült meg, hogy szabadabb legyen aző szolgálatára, mégis ajánlja a házasságot, mert a teremtő Istennel való együttműködésnek tekinti.56

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj