//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Az erőszakra épített világ akkor hull véres darabokra, amikor a békét örökre biztosítottnak véli. Ennek a világnak nem több hatalomra, erősebb hadseregre, különb harci eszközökre, körmönfontabb diplomáciára van szüksége: ennek a világnak kis jóakaratra, jézusi erőkre van szüksége. Ezt a világot nem kívülről kell széppé tenni cicomás műveltséggel, technikai vívmányokkal: ezt a világot csak belülről lehet széppé tenni: az Isten szellemének, a lelkiségnek kiragyogtatásával.” Ravasz László református püspök


Tiszteld minden ember hazáját, de szeresd a magadét. Helen Keller


 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
- A Heidelbergi Káté gyakorlati magyarázata
Csiha Kálmán Az Isten ösvényein
:

XXXVI. ÚRNAPJA 99. - 100.

XXXVI. ÚRNAPJA 99. - 100.


 

XXXVI. ÚRNAPJA

99. kérdés: Mit követel Isten a harmadik parancsolatban?

 
 

Felelet: Azt, hogy nemcsak átkozódással vagy hamis esküvéssel, de még szükségtelen esküdözéssel se káromoljuk Isten nevét, se tiszteletlenül ne említsük; se ezekben a rettenetes bűnökben még csak elhallgatással vagy eltűréssel se vegyünk részt, hanem Isten szentséges nevét félelemmel és hódolattal említsük avégből, hogy a mi igaz vallástételünkkel, segítségül hívásunkkal és minden beszédünkkel és cselekedetünkkel őt magasztaljuk.

 

100. kérdés: Oly súlyos bűn-e esküvéssel vagy átkozódással az Úr nevét káromolni, hogy Isten még azokra is haragszik, akik amennyire tehetnék, azt meg nem tiltják vagy meg nem akadályozzák?

 

Felelet: Bizonyára nagy: mert nincsen is nagyobb bűn, vagy amely ellen Isten haragja rettenetesebb lenne, mint az ő nevének káromlása. Azért meg is parancsolta, hogy ez a bűn halállal büntettessék.

 

A harmadik parancsolat így szól: Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Itt sok mindenről van szó. Elsősorban a káromkodásról. Istent gyalázó nép vagyunk. Menjetek ki az utcára, vagy menjetek egy kocsmába, figyeljétek meg az emberek beszédét, sokszor minden ok nélkül Istent gyalázzák és káromolják. Évszázadok óta gyalázzuk Istent, és évszázadok óta büntet bennünket. 500 év óta nem nyert a magyar nép háborút, és 500 év óta változatlanul Istent káromolja. Nem döbbenünk reá, hogy beteljesedik rajtunk a Tízparancsolat, hogy nem hagyja Isten büntetés nélkül azt, aki az Ő nevét hiába felveszi.

 

Persze lehet azt mondani, hogy ez egy rossz szokás, és van ebben is igazság, de a szüleink, nagyszüleink, elődeink rossz szokásait és örökségét nem kell átvennünk, mert ezelőtt 100 évvel még tehénszekéren jártak, most pedig űrhajóval mennek a Holdra, mert az emberiség fejlődött, és nem maradt a tehénszekér mellett. Éppen így lelkileg is fejlődni kell, el kell hagyni a rosszat, meg kell tisztulni, Istenhez közelebb kell kerülni.

 

A káromkodás nem csak bűn, hanem műveletlenség is. A művelt népek nem tudnak igazán káromkodni. A németek azt mondják: „Donnerwetter Kruzifix”, mennydörgős kereszt, ez a legnagyobb káromkodás, az angoloknak a legnagyobb sértés, ha azt mondják, hogy „Dog’s boy”, kutyakölyök. Csak a magyarok tudnak ilyen csúnyán káromkodni és a műveletlen népek. Minél műveletlenebb egy nép, annál csúnyábban káromkodik, mert műveletlensége folytán nem tudja idegességét másképpen levezetni, csak drasztikus, durva szavakban. Sajnos ezen a vonalon műveltség szempontjából is nagyon hátul állunk. Egy kedves könyvet olvastam egyszer, Hozzál nekem kengurut volt a címe. Egy magyar házaspár írta, akik kikísértek a 60-as években egy öregasszonyt Ausztráliába, mert ott éltek a gyermekei, és azok fizették nekik az útiköltséget. Pár hónap után visszahozták a nénit, és megírták ausztráliai élményeiket. Leírták, hogy Sydneyben, amikor délben vagy kora délután vége van a munkának, nagy tömeg jön ki az üzemekből, irodákból, zsúfoltak a buszok, villamosok, és megtörténik, hogy valakinek rálépnek a lábára, vagy véletlenül meglökik, de udvariasan azt mondják: pardon, és minden el van intézve. Egy ilyen alkalommal velük utazott egy magyar férfi az autóbuszon, aki akkor ment ki Ausztráliába. Tökéletesen tudott angolul, de nem ismerte az ausztráliai szokásokat, és amikor véletlenül meglökték és a lábára léptek, elkezdett hangosan káromkodni, úgy, hogy a magyar káromkodásokat lefordította angolra. Erre döbbent csend lett, lecsengették a villamost, az megállt a nyílt pályán, kiürült, őt leültették, hoztak neki egy pohár vizet, és orvosért küldtek. Azt hitték, megbolondult, s milyen szégyen volt, amikor kiderült, hogy nem, ez az ember nem bolond, ez csak magyar, s a magyarok még ezen a műveltségi fokon vannak.

 

Mindent el kell követnünk azért, hogy népünket felemeljük. Ezért mindnyájan felelősök vagyunk, mindenki a maga helyén. Azt, aki nem úgy viselkedik és beszél, ahogyan kellene, szeretettel figyelmeztessük. Igaz, sokszor nagyon nehéz mást figyelmeztetni. Valaki, még jól a kommunizmus idején az egyik téglagyárban dolgozott mint tisztviselő. Az igazgató beosztottja volt. Az igazgató, ha valamiért felidegesedett, mindig káromkodott, Istent gyalázta az emberek előtt. A beosztottjának nagyon fájt, hogy ez az ember, aki különben nagyon rendes volt, így viselkedik. Ezért mindig megragadta az alkalmat, hogy megelőzze az igazgató idegességét, és ami felbosszantotta volna, azt ő munkaidőn kívül rendbe tette, elintézte, hogy semmi baj ne legyen. Az igazgató egy idő múlva felfigyelt erre, és megkérdezte tőle, hogy miért dolgozik munkaidő után, és miért végez el olyan dolgokat, amelyek nem reá tartoznak. Ekkor a mi emberünk így felelt: Azért, mert nekem fáj, hogy az igazgató elvtárs idegességében gyalázza Istent, és inkább elvégzem a más munkáját is, hogy ne legyen ideges és ne káromolja Istent. Az igazgató ezt a szívére vette, és amikor egy alkalommal együtt kerültek kórházba, akkor már oda is eljutottak, hogy együtt olvasták a Bibliát. Így lett később, még a diktatúra alatt az egyikből gondnok és a másikból presbiter.

 

Mi elhallgathatjuk, hogy mellettünk gyalázzák Istent? Bizonyára kellemetlen szólni. De nem szabad elhallgatni, meg kell változtatni azt, aki így tesz, mert ha Istent igazán szeretem, akkor nem hallgathatom el, hogy őt gyalázzák, hiszen ha igazán szeretem édesanyámat vagy a társamat, és valaki elmondaná gazembernek, tolvajnak, csalónak, paráznának, hazugnak, vajon tűrném-e? Nem tűrném, mert szeretem, ezért megvédeném. De ha Istent gyalázzák, azt eltűröm. Miért tűröm el? Mert nem szeretem igazán. Ha igazán szeretem, akkor figyelmeztetem az embereket, akik káromkodnak, és igyekszem, hogy megváltoztassam őket. Ha egy gyárban szidják az igazgatót, hazugságokat mondanak reá és bemocskolják, legalábbis megszólítják azt, aki ezt teszi. Ha egy államfőt szidnak és hazug dolgokat mondanak reá, durván sértegetik, a becsületébe gázolnak, akkor a hazugságot állítót felelősségre vonják. Csak egyedül Istent lehet szidni büntetlenül? Az Ószövetségben ezt nagyon komolyan vették. Így szól Mózes III. könyve 24,16. verse: „És aki szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon, kövezze azt agyon az egész gyülekezet, akár jövevény, akár bennszülött, ha szidalmazza az Úrnak nevét, halállal lakoljon.” Az Újszövetségben már nemcsak az ítélet, hanem a kegyelem, a bűnbánat és a bocsánat lehetősége is ott van. De nagyon komolyan kell vennünk azt, hogy tiszta legyen a beszédünk, mert ami a szívünkben van, az jön ki a szánkon is. Hiába védekezünk azzal, hogy ideges voltam és azért káromkodtam, mert az azt jelenti: ideges voltam, nem tudtam uralkodni magamon, kinyílt egy ajtó a lelkemben, és kijött onnan az, ami benne volt: az Isten gyűlölete, az Istent gyalázó beszéd. Azért kell imádkoznom tehát, hogy ne csak a beszédem változzon meg, hanem a szívem is, és azért kell imádkoznunk, hogy a mi magyar népünknek ne csak a beszéde változzon meg, hanem a szíve is, hogy ne legyünk istenkáromlók, műveletlenek, kulturálatlanok, szégyen az európai nemzetek között, hanem legyünk elsők tudásban, szép beszédben, becsületben, viselkedni tudásban, és legyünk megváltozott szívvel elsők a Krisztus iránti hűségben is. Népünk felemelése mindannyiunk közös ügye. Egy lelkipásztorra rábízatott egy gyülekezet, egy miniszterre sokkal több bízatott: egy egész ország, de egy fiatalra rábízatott a barátai és a szülei élete is, azoknak is lehet kedvesen, szelíden, alázatosan, szépen szólni. és rábízatik a család mindenkire, mikor megházasodik vagy férjhez megy. Rábízatnak a szülőkre a gyermekek, s azokat csak úgy lehet nevelni, ha mi magunk is jó példát adunk. Ezért ebben a nagy harcban vegyetek ti is részt. Amikor konfirmáltok, az is beletartozik a fogadalmatokba, hogy nem csak önmagatokért, hanem az egész egyházunkért és népünkért úgy éltek, hogy segíteni fogtok, hogy más életet éljünk, hogy minőségi egyházzá és minőségi nemzetté legyünk az Isten közelében.

 

A káromkodás bűne ellen úgy is tudunk harcolni, hogy este, mikor imádkozunk, ha aznap káromkodtunk, bocsánatot kérünk Istentől, és mindig kérjük, segítsen meg, hogy megtisztuljon a beszédünk. Olvassuk sokat a Bibliát, sokat imádkozzunk, és járjunk a templomba, s akkor a szívünk lassan átalakul.

 

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2019
31 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2019
56 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 20 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

"Eljött értünk a végzet, s keze nyomán milliók hulltak élettelenül a porba. Félelem bûze áradt szét." - SZEREPJÁTÉK    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    KÖLTÖZÉS - www.kitfitbefit.hu- Fitness - Életmód - Cikkek- www.kitfitbefit.hu - www.kitfitbefit.hu - www. kitfitbefit.hu    *****    Ismerd meg és nézd meg a norvég SKAM címû sorozatot és 7 további remake sorozatát! Naponta friss hírek! SKAM - SKAM    *****    Suzanne Collins - Énekesmadarak és kígyók balladája Gyere nézz be! #ÉhezõkViadala #Read&Speak Blog #GyereNézzBe    *****    Mistfall egy csodálatos hely amely elvarázsol játék közben!    *****    Mistfall egy gyönyörû hely amely elvarázsol játék közben!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie. Rendeld meg a képleted én segítek értelmezni amit látsz!    *****    Hamarosan megjelenik a Csókfülke címû film második része. Premier: 2020 július 24. Ne maradj le semmilyen információról!    *****    Silhouette in the Darkness - Reménykedni valamiben, majd elveszíteni: az jobban fáj, mintha semmit sem reméltél volna.    *****    Enigma Disease ⊱ Egy háborút már önmagában vívni is nehéz; s megmenteni mindenkit? Tudd: nem lehet...    *****    Horoszkóp megrendelések, asztrológiai és ezoterikus olvasmányok, szoftverek, letöltések. Szeretettel várlak az oldalon!!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,3 év elõrejelzéssel + ajándék névmisztikai elemzés júliusban. Rendeld meg most!!!    *****    Szeretnél egy nagyon részletes születési horoszkópot, 3 év elõrejelzéssel, vagy egy párkapcsolati elemzést? Rendeld meg!    *****    Hozd létre a saját Istenedet és légy az Univerzum Ura! Várunk!    *****    IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | IG: @dalszovegforditasok | DALSZÖVEGFORDÍTÁSOK | @dalszovegforditasok    *****    Angolturi Lerakat - Angol használtruha kereskedés. Gyerek és felnõtt ruhák már 350.-Ft/kg-tól Gyors kiszállítás    *****    Egy horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek értelmezni amit látsz, de a döntés a tiéd!    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!