//palheidfogel.gportal.hu
//palheidfogel.gportal.hu

„Én hiszek az Istenben, mint egy Személyben. Az életem egyetlen percében sem voltam ateista. Én még a diákéveimben elutasítottam Darwin, Haeckel és Huxley nézeteit, melyek teljesen elavult lehetetlen nézetek.” Einstein Albert (1879–1955) modern fizika egyik alapítója, Nobel-díjas:


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3,16


 

 

Erőm és pajzsom az ÚR, benne bízik
szívem. Zsoltár 28,7

… „amikor az ember Kálvint olvassa - akár egyetértően, akár fenntartásokkal - mindenütt és minden esetben úgy érzi, hogy egy erőteljes kéz megragadja és vezeti."  Karl Barth

.


Theológia, Történelem, Graduál, Zsoltár


Heidfogel Pál

lelkészi önéletrajz - 2015


Családi Honlapom:

//heidfogel-domjan.gportal.hu

phfogel@gmail.com

 

 
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 

www.refzarszam.hu

shopify site analytics
 

Heidelbergi Káté 1563

 

II. HELVÉT HITVALLÁS

 

A GENFI EGYHÁZ KÁTÉJA

A GENEVAI Szent Gyülekezetnek CATHE- CISMUSSA
 
Avagy A Christus tudományában gyermekeket tanító  FORMATSKÁJA 

M.Tótfalusi Kis Miklós által 1695 esztend 

A Genfi Egyház Kátéja 1695 Ennek ismertetője.

Kálvin János: A Genfi Egyház Kátéja Pápa 1907.
www.leporollak.hu - Németh Ferenc munkája

Hermán M. János: A Genfi Káté útja Kolozsvárig

- Fekete Csaba Káté, egyház,tanítás 

 

IRTA: Kálvin János

 

KÁLVINRÓL IRTÁK

 

Kálvin évfordulók

 

KARL BARTH 1886-1968

 

Bibó István

 

Biblia - Ó és Újszövetség Próbakiadás -

 

Bibliakiadások, könyvek
Magyar biblikus irodalom

 

Biblia év, évek után

 

Dr Csehszombathy László
szociológus 1925-2007

 

OSCAR CULLMANN 1902-1999

 

Egyházi Zsinatok és Kánonjai

 

FORRÁSMŰVEK

 

GALSI ÁRPÁD
Jakab, az Úr testvére

 

A Károli Református Egyetem Hittudományi karán 2009-ben megvédett doktori disszertáció átdolgozott formája...

Az ősgyülekezet vezetője, Jakab a születő keresztyénség egyik kiemelkedő alakja... fontos, hogy Jakab, az Úr testvére méltóbb figyelmet kapjon. A különböző Jakab-tradíciók felvázolása révén…elemzi Jakab teológiáját .

E könyv hézagpótló a hazai tudományos életben,  a nemzetközi ku-tatás viszonylatában is újat hoz ...azáltal, hogy újszövetségi teoló-giai szempontból kívánja újra-gondolni Jakab szerepét. L’Harmat-tan Kiadó, 2012 - 283 oldal


2. Evagéliumi kálvinizmus szerk Galsi Árpád Kálvin kiadó

 

 

Dr GÖRGEY ETELKA lelkipásztor, iró

 

1. Közösség az Ószövetségben

2. Biblia és liturgia

3. Pártusok és médek...

4. Isten bolondsága

5. Éli, éli, lama sabaktani?

6. Minden egész eltört?

7. Siralmak és közösség

 

HARGITA PÁL
református lelkipásztor


Istvándi 1924-1996 Pápa

 

Keresztény filozófia

 

Dr (Kocsi) KISS SÁNDOR

 

Kommentár 1967 és

 

Dr KUSTÁR ZOLTÁN

 

MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER
1532-1572

 

DR NAGY BARNA

 

Dr PÓTOR IMRE

 

Dr RAVASZ LÁSZLÓ püspök

 

SZEGEDI KIS ISTVÁN


1505 - 1572 REFORMÁTOR

 

SZENCI MOLNÁR ALBERT

1574 - 1633

 

Theológiai irodalom

 

Temetési beszédek

 

DR TÓTH KÁLMÁN
theológiai professzor


1917 - 2009

 

DR. TÖRÖK ISTVÁN

 

Dr. VICTOR JÁNOS (1888-1954)

 

Régi magyar Irodalom

 

Régi könyvek és kéziratok

 

XX. század Történelméhez

 

Webem - itt

 

PDF - MP3 - Doc - Odt formátum

 

Teremtésről

„A Világegyetem teremtésének elve teljesen tudományos is. Az élet a Földön a leg- egyszerűbb formáitól a  legbonyolultabbig – az intelligens tervezés eredménye.” Behe Michael J. biokémikus-professzor, a Darwin fekete doboza – Az evolúcióelmélet biokémiai kihívása könyvéből
 
 
- Hargita Pál Nézz Jézusra! PRTA. 2001. Prédikációk
- Hargita Pál Nézz Jézusra! PRTA. 2001. Prédikációk : 26. Újévre. Szükség néktek újonnan születnetek.János 3, 1-13.

26. Újévre. Szükség néktek újonnan születnetek.János 3, 1-13.


9. Újévre

Szükség néktek újonnan születnetek.

János 3, 1-13.
János 3, 7.

Meditáció.

Újévi prédikációra készülök. De vajon elmondhatom-e majd? S ha igen, nem ez lesz e az utolsó újévi prédikációm? Ahogy fogynak esztendeim, növekszik e felelősségem az igehirdetésben? Könnyebben mondom az Igét, mint aki nagy gyakorlattal és több tudással rendelkezik, vagy egyre nehezebben, szorongatóbban, mint aki sáfársággal bízatott meg? /1. Korinthus 9, 16-17/
Milyen hatalmas, szinte kimeríthetetlen igeszakaszt kaptam az újévre és az esztendő első vasárnapjára. Emlékeztessen ez is Krisztus végére mehetetlen gazdagságára. Nem baj, ha nekem nincs mondani valóm. Az mindig nagyobb baj, ha a magamét mondom, mert akkor a magam dicsőségét is keresem. /János 7, 18/ Istennek mindig van mondani valója. Csak figyeljek a halk és szelíd szóra! Csak menjek Hozzá én is a nappalok lármája, rohanások után az éjszaka csendjében, vagy hajnalok hajnalán! Csak merjek négyszemközt maradni az én Urammal, mint ez a Nikodémus! Íme, Jézus ezt a tanítást, ahogy a teológusok mondják, az evangéliumot az evangéliumban, a klasszikus Szentháromság-perikópát nem ünnepi nagy tömegek előtt mondotta el. Csak egy ember van ott. A következő fejezetben pedig, mikor az Isten Lélekben és igazságban való imádásáról beszél, csak egy asszony a hallgatósága. Engem meg milyen könnyen befolyásol, lelkesít, vagy lehangol a hallgatók száma. Uram segíts, hogy érték legyen számomra minden ember! Úgy mondjam az evangéliumot akkor is, ha csak egy olyan öregember hallgat, mint ez a Nikodémus, vagy egy olyan asszony, mint az a samáriai. Jézus nem arról beszél, amiről Nikodémus szeretne hallani, hanem amire Nikodémusnak szüksége van. Nem új tanításról, hanem új életről. Nem felejtem e el, hogy a Keresztyénség nem új tanítást hozott, hanem új élet lehetőségét? Igehirdetése, Isten országába besegítő, az életútját megmutató legyen. Ügyeljek a Máté 23, 13-ra. Milyen értetlen ez a Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Talán kicsit gúnyolódik is. S milyen türelmes, szelíd ez a Jézus. Mondja újra, még részletesebben. Engem meg milyen gyakran, könnyen kihoz a sodromból a hallgatók értetlensége, testi gondolkodása. Pedig ember haragja, Isten igazságát nem munkálja. Jakab 1, 20.

Amolyan befejezetlen ez a szép történet. Nikodémus utolsó szava egy kérdés: Mi módon lehetnek ezek meg? Gondoljak csak a 7, 50 ; 19, 39-42-re. Ezek nyílt színvallások, és pedig akkor, mikor a tanítványok is eltűntek a sötétben. Mindennek rendelt ideje van. Ideje van az ültetésnek, és ideje van az aratásnak. Rám a vetést bízta az Isten. Nem fontos, hogy életemben megérem e a boldog aratást. Rám, az, bízatott, hogy hirdessem újév reggelén szeretett magyar népemnek: Ne csodáld, hogy azt mondom:

Szükség néktek újonnan születnetek! -  Igehirdetés.

Előjáróban engedjetek meg két megjegyzést. Az első így hangzik: Isten beszéde mindennapi kenyér: persze orvosság is. Néha elég belőle egy csepp “Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám!” De elsőrenden mégis kenyér, amellyel minden nap élni kell. Mert Jézus szava igaz 1972ben is: Nemcsak kenyérrel él az ember. Így élünk vele mi is, bibliaolvasó reformátusok. Hiszem, hogy közöttünk is vannak ilyenek: Ezek tudják, hogy nem kerestem az Újévi Igét, hanem kaptuk. Én csak tovább adom frissen. Nem száraz, nem régi, nem penészes. Újév napjára kapott manna, az újesztendőre. A másik megjegyzésem az, hogy nyugodtan kívánhatok itt a templomban kedves mindnyájatoknak boldog újesztendőt. Mert ez a hát, nem a boldogságunk ellen van, sőt a mi igaz boldogságunkért. Isten, Akiben bíztunk eleitől fogva, nem a boldog-ságunk ellen van. Sőt, Ő akarja igazán a mi igaz, valóságos boldog-ságunkat: Isten azt akarja, 1. Timótheus 2, 4 Ezért adott nékünk olyan Igét, mely elősegít minket a mi igaz boldogságunkhoz: Szükség néktek. ..

Nekünk szóló evangélium ez.

Biztosan Nikodémus is csodálkozott, hogy neki mondja ezt Jézus. Talán azt gondola, hogy ezt Zákeusnak kellene mondania, a kapzsi, hamis szívű, kizsákmányoló fővámszedőnek. Vagy a samáriai asszonynak, aki már a hatodik férfival él együtt. Az ilyeneknek kellene ezt mondani: Szükség néktek. De nekem? A zsidók főemberének, Izrael tanítójának, a nagy tanács tagjának, akit mindeni becsül és tisztel? És Jézus neki mondja. Nikodémusnak mondja. Ez azt jelenti, hogy nekünk mondja: egyházi embereknek, professzoroknak és lelkipásztoroknak, presbitereknek és gyülekezeti tagoknak. Nekünk, emberileg feddhetetlen, talpig becsületes embereknek, akik nem találtattak, nyilvánvaló bűnökben, és akik nem adnak munkát rendőri szerveknek. Nekünk mondja: Ne csodáld.

Wesley János egy alkalommal egy előkelő társaság előtt prédikált. Alapigének ezt választotta: Mérges kígyók fajzatai. Máté 3, 7. Igehirdetés után valaki hangot is adott csalódottságának. Azt mondta, hogy Wesley eltévesztette a textust, mert erről börtönben, raboknak, cégéres bűnösöknek kell prédikálni. Wesley nyugodtan azt válaszolta, hogy ott Ő arról prédikál, hogy íme az Isten Báránya.

Higgyük el édes testvéreim, hogy Jézus nem tévesztette el az alapigét. Ő tudta, hogy ezt Nikodémusnak kell meghallania. Ne utaljuk át másoknak, mert nekünk szóló evangélium ez.

Az újjászületés szükséges.

Nem elhanyagolható dologról van itt szó. Nem valami fényűzési, vagy luxus cikkről, ami jó ha van, de ha nincs, az sem nagy baj, anélkül is meglehet élni. Itt életszükségletre tartozó dologról van szó.

Arról, hogy az újjászületés szükséges az Isten országáért. Nem szorul magyarázatra Jézus kijelentése: Ha valaki újonnan nem születik. Még annyi sem adatik meg néki, mint Mózesnek, aki meglátta az Ígéret földjét, de nem ment be abba. Jézus Krisztus, az Isten országát hozta. Ez az ország nem evés, nem ivás, hanem igazság és békesség és Szent Lélek által való öröm. Róma 14, 7 Azonban test és vér nem örökli az Isten országát. 1. Korinthus 15, 50
Mert ami testtől született, test az. Már pedig Dáviddal együtt mindnyájan elmondhatjuk: Íme én vétekben fogantam. Zsoltárok 51, 7 Ha szívedben vágy van az Isten országa után, az igazság, békesség, és Szent Lélek által való öröm után: Ne csodáld. De az újjászületés szükséges az egyházért is. Újév reggelén üdvös dolog feleleveníteni, mit is vallunk az egyházról: Heidelbergi Káté 54. kérdés: Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?
Felelet: Hiszem, hogy Isten fia a világ kezdetétől fogva a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának az igaz hitben megegyező, örök életre elválasztott sereget gyűjt, azt oltalmazza és megtartja; és hiszem, hogy ennek a seregnek én is élő tagja vagyok, és mindörökké az maradok.

Nos, újjászületés nélkül nem lehet élő tagja Krisztus egyházának. Csak száraz ág vagyok az élő törzsön, csak gyümölcstelen dísz az egyház fáján, csak élettelen, elhalt tag az élő testen. Krisztus egyházának, pedig élő tagokra, sok gyümölcsöt termő vesszőkre van szüksége. Jaj az egyháznak, ha élettelen, elhalt tagok alkotják, ha felette sok és igen megszáradt csontokkal van rakva völgy. Ezékiel 37. Ezért ha szereted, Jézus Krisztus magyarországi református egyházát, ha érték néked, ennek az egyháznak, gyülekezetnek hősi múltja, édesapád zsoltárja és édesanyád imakönyve, ne feledd, az újjászületés szükséges az egyházért is.

De az újjászületés szükséges a társadalomért is.

Ugye, ti is észre vettétek, hogy a társadalomban felment a z árfolyama a becsületes, megbízható, a közösségért önmagát nem kímélő embernek. Nekem boldog hitem, hogy 1972 ben is “megáll az Isten Igéje”, hogy ugyanis a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Római levél 8, 19. Várják az Isten gyermekeit, az igazságot, a békességet és örömöt, munkáló embereket, a megbízható, a szolgálatkész, derűs embereket a családban, a munkahelyem. Bizony, ha szereted ezt a mi épülő társadalmunkat ne feledd, az újjászületés szükséges a társadalomért is. Mert a keresztyén ember, mint a fordított fa, gyökerei az égben van, gyümölcsei itt a földön. Minél mélyebben és valóságosabban gyökerezünk benne, Krisztusban, annál igazabb, értékesebb gyümölcsöket terem az életünk e földön.

Az újjászületés lehetséges.

Azt mondod erre, ez mind igaz, szép, de hát lehetséges ez? Nikodémus is ezt kérdezte: Mi módon? Mert a testi életet nem lehet újra kezdeni. Hiába való sóhajtozás, hogy ha még egyszer 20 éves lehetnék. Ez lehetetlen. De áldott legyen Isten, hogy az ember mégis születhetik másodszor. Ahogyan először született vérből, testnek akaratából és férfiúnak indulatából, úgy születhetik másodszor Istentől. Ezek azok, akik befogadták Jézust. János 1, 12-13.

Az újjászületés lehetséges, mert felülről való. A Biblia eredeti szavának is ez a tulajdonképpeni értelme, “felülről születni”. Erre is érvényes Jézus mondása: Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Márk 10, 27.

Lehetséges, mert az Isten Krisztusban folytatja a teremtés munkáját. Még pedig ugyanúgy, ahogy az első teremtésben. Az is víztől és lélektől volt. Isten lelke lebeg a vizek felett. Genezis 1, 2 Ez szimbolizálja a második teremtés. Mert ez a felülről születés Isten ajándéka.” Újjászületés az üdvösség alapjához tartozó dolog; arra kell tehát törekednünk, hogy tényleg és valóságosan újjászülessünk; sokan beképzelik maguknak, hogy újjászülettek, holott ez nem igaz. Mondom nektek, hogy a keresztyén név még nem felel meg a valódi keresztyén lényének; nincs annak semmi értéke, ha valaki keresztyén országban, keresztyénszülőktől, származott és a keresztyén hit vallójának tekintetik, hogy ha más valami nem járul hozzá, tudniillik, a Szent Lélek ereje által való újjászületés”. Az újjászületés titok teljes, emberi nyelven nem lehet azt kimondani. Mindenestre olyan változás, amely felismerhető és érezhető; felismerhető a szent életben és érezhető benső kegyelmi tapasztalatok folytán. Ez a nagy mű ter-mészetfölötti dolog. Ezt a működést az ember önmagában és önmagától nem hajthatja végre; új és felülről származó ténykedés jön létre az emberben, mely dolgozik a lelken, megújítja a szívet és megindítja az egész embert. Nem nevemnek megváltoztatása, hanem lényemnek megújulása ez, annyira, hogy már nem az az ember vagyok, aki különben voltam, hanem új ember az Úr Jézus Krisztusban.”/ Spurgeon/

Az újjászületés is víztől és lélektől való. Ezt az egyházi atyák, keletiek és nyugatiak egyaránt a keresztségre vonatkoztatták. Kettős keresztségről van itt szó, mert az Isten újjászülő munkájának két vonala van. Az egyik a bűnbánat és megtérés, a másik pedig a Lélek megelevenítő tevékenysége. Ez a kettő egy. Ez az evangélium teljessége. Ha ezt a két részt elhagyjuk belőle, üres és hiányos. /Kálvin/ Víztől. Ez világosan mutat a mi keresztségünkre: 430/3.

De ez nem elég. Bármilyen drága, fontos, szükséges, el nem hagyható, de nem elég. Samáriában sem volt elég, hogy meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Ap. Csel. 8, 16. Adásztevelen sem elég. Azt követnie kell a Lélektől való újjászületésnek. Kegyelmes üzent, hogy a Lélek nem a keresztség kikapcsolásával jön hozzánk. Már a próféta is erről beszél: Ezékiel 36, 25 -27. Ezt kell kérnünk, egyik újévi énekünk szavaival: 285/ 4 Adj minekünk megújult szívet És új indulatot, Tehozzád mindenekben hívet És szent akaratot. Újítsd meg rajtunk a te képed, Mely áll szent életben, Hogy lehessünk választott néped, Élvén szeretetben.

Befejezem.

Azt mondod erre, hogy mindez szép elmélet, de hol a valóság. Neked példák kellenek. Nos, Isten bőségesen ad erre példát, a Bibliában, az egyháztörténelemben, és milyen örvendetes dolog, hogy napjainkban is. Ma is, közöttünk is vannak emberek, akiknek az életében a régiek elmúltak, és íme újjá lett minden. 2 Korinthus 5, 17 Ilyen ember vagy e? Hogy ezt meg honnan lehet tudni? Honnan tudod, hogy születtél? Ugye onnan, hogy élsz. Nos, onnan lehet tudni, hogy újjászülettem, felülről születem, hogy nekem is ez a boldog újévi hitvallásom: Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Galata 2, 20.

Azonban vigyázat! Az újjászületés nem befejezés, hanem csak kezdet, mint a születés. Ez nem egy perc, nem is egy nap, vagy év alatt lesz teljessé, hanem Isten állandó, sőt sokszor lassú előhaladás folytán szünteti meg bennünk a test romlottságát. Ez tart egész életen át és ennek a küzdelemnek csak a halál vet véget. /Kálvin/

Így kaptunk ebben az újévi Igében egész esztendőre, sőt egész életünkre szóló gazdag programot Istentől. Köszönjük meg, és ne feledjük, hogy az Ő alkotása vagyunk, teremtvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, melyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Efézus 2, 10. Ámen

Adásztevel 1972.

 

 

Szabolcska Mihály
Uram, maradj velünk!

          

Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár?
Mi lesz velünk, ha őszünk is lejár?
Ha nem marad, csak a rideg telünk…
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz velünk, ha elfogy a sugár,
A nap lemegy, és a sötét beáll.
Ha ránk borul örök, vak éjjelünk:
Uram, mi lesz velünk?

Mi lesz, ha a világból kifogyunk?
S a koporsó lesz örök birtokunk.
Ha már nem élünk, és nem érezünk:
Uram, mi lesz velünk?

tied a tél Uram, s tiéd a nyár,
Te vagy az élet, és te a halál.
A változásnak rendje mit nekünk?
Csak Te maradj velünk!

 

 

 

Üdv a Olvasónak! Regards to the reader! Grüsse an den Leser!

 

Istvándi történetéhez

 

ÁROKHÁTY BÉLA
1890-1942
zeneszerző, orgonaművész, orgonatervező, karnagy
79 éve halt meg

 

Dr BUCSAY MIHÁLY
1912 - 1988 - 2021
33 éve halt meg

 
Garai Gábor Jókedvet adj

Garai Gábor: Jókedvet adj

                  ennyi kell, semmi más

   Jókedvet adj, és semmi mást, Uram!
   A többivel megbirkózom magam.
   Akkor a többi nem is érdekel,
   szerencse, balsors, kudarc vagy siker.
   Hadd mosolyogjak gondon és bajon,
   nem kell más, csak ez az egy oltalom,
   még magányom kiváltsága se kell,
   sorsot cserélek, bárhol, bárkivel,
   ha jókedvemből, önként tehetem;
   s fölszabadít újra a fegyelem,
   ha értelmét tudom és vállalom,
   s nem páncélzat, de szárny a vállamon.
   S hogy a holnap se legyen csupa gond,
   de kezdődő és folytatódó bolond
   kaland, mi egyszer véget ér ugyan –
   ahhoz is csak jókedvet adj, Uram.

  

 

 

Dr. LAJTHA LÁSZLÓ
1892-1963-2021
58 éve halt meg

 

Protestáns Graduál

 

Dr FEKETE CSABA

 

 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok egy zsoltárpárjának tanulságai
 Fekete Csaba: A délvidéki graduálok és a viszonyítás megoldatlanságai (délvidéki graduálok: bélyei, kálmáncsai, nagydobszai)


látogató számláló

 

Zsoltár és Dicséret

 

Egyháztörténet

 

Tóth Ferentz

 

Történelem

 

Történelem. Török hódoltság kora

 

Dr SZAKÁLY FERENC


történész 1942-1999 - 22 éve halt meg

 

Világháborúk - Hadifogság
Málenkij robot - Recsk

 

Keresztyén Egyházüldözés
Egyház-politika XX.század

 

Roma múlt, jövő, jelen

 

PUSZTULÓ MAGYARSÁG - EGYKE

 

 

ADY ENDRE MAGYARUL

   

   Nem adta nekünk az Isten,

   Hogy ki szeret, az segítsen,

   Sohasem.

 

   Magunk is ritkán szerettük,

   Kikért szálltunk hősen, együtt,

   Valaha.

 

   Valahogyan bajok voltak,

   Lelkünknek, e toldott foltnak

   Bajai.

 

   Egyformán raktuk a szépet

   Barátnak és ellenségnek,

   Mert muszáj.

 

   Egyformán s mindig csalódtunk,

   De hát ez már a mi dolgunk

   S jól van ez.

 

   S szebb dolog így meg nem halni

   S kínoztatván is akarni:

   Magyarul.

 

 

KARÁCSONY ÜNNEPÉRE

 

HÚSVÉT ÜNNEPÉRE

 

PÜNKÖSD ÜNNEPÉRE

 

Gyerekeknek - Bibliai Történetek
másolható, nyomtatható

 

WEÖRES SÁNDOR

A bűn nem akkor a legveszedelmesebb, mikor nyíltan és bátran szembeszegül az erénnyel, hanem mikor erénynek álcázza magát. 

 

 

A református keresztyénséget úgy tekintjük, mint a lényegére redukált evangéliumi hitet és gyakorlatot. Ez a szemünk fénye. De mint minden magasrendű lelki tömörülés, ez sem mentes a deformálódás és a korrumpálódás veszélyétől, amint továbbadja azt egyik nemzedék a másik nemzedéknek, egyik nép egy másik népnek. A Kálvin-kutatók kongresszusai arra hivatottak, hogy segítsenek megőrizni és megtisztogatni a református teológiát és a református egyházat az elmocsarasodástól. Dr Bucsay Mihály Előre Kálvinnal                      Oldal tetejére          látogató számláló

 

MYBEAUTYSALON - A szépség és egészségteremékek, amiket használok, és kedvezményesek. - MYBEAUTYSALON    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    MYBOOKCLUB - KÖNYVEK, KÖNYVEK, ÉS KÖNYVEK - MYBOOKCLUB    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan! Debrecen, befektetési ingatlanok várnak! Boldog Újévet kíván a Simonyi ingatlan!    *****    KÖNYVCLUB - VÁSÁRLÁS, OLVASÁS, AJÁNLÁS, KRITIKA - KÖNYVCLUB    *****    Téged is vár a Darius Lovasközpont! Csatlakozz hozzánk, alapíts istállót és versenyezz a lovaiddal!    *****    Little Corner // portálépítés, portálszépítés, fejlécek, designok és css kódok // Little Corner    *****    SKAM - Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és a remakeket! - SKAM - Egyre több MAGYAR feliratos tartalommal!    *****    Karácsonyi spin off epizód Annàcska és barátnõi történetébõl és egyéb friss szösszenetek:)    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és aktuális posztjai a blogon:)    *****    Magyarország legnagyobb Demi Lovato rajongói oldala a 28 éves énekes-színésznõrõl!    *****    Ismerd meg és nézd meg a híres norvég sorozatot és remake sorozatait! - SKAM - Egyre több magyar feliratos tartalommal!    *****    Sniffany felnõtt meséi, képei és egyéb írásai a blogon    *****    Sniffany esti meséi III. - Pornóellenzõk, goa, ketamin    *****    Hamar itt a KARÁCSONY,minél elõbb rendeljetek születési horoszkópot saját illetve szeretteitek részére, hasznos ajándék!    *****    Édes kishúgom, Anna - új epizód a tiltott szerelem története folytatódik :)    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek eligazodni, a látottakkal kapcsolatban. Hívj